Август 2015

Изпълнени договори по ОПАК

ЦПО към "Рувекс" АД приключи договори за провеждане на обучения по ключови компетентности, чуждоезикови и компютърни обучения със следните Възложители:

- Община Видин: проект № М13-22-107/01.08.2014 г., „Повишаване на квалификацията на служителите от общинска администрация Видин”; изпълнен в периода 19 януари - 31 юли 2015 г.;