44 contactPoint

Oбучение за работа с флуорсъдържащи парникови газове

Продължителност

три дни

Цена
560.00 лв.
Форма на обучение
Присъствена
Документ
Документ за правоспособност

Oбучението за работа с флуорсъдържащи парникови газове е предназначено за хладилни и климатични техници, отговарящи на изискванията посочени в процедурите по Регламент (ЕС) 2015/2067, съгласно мерките по прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.

Курсовете се провеждат от експерти в областта на хладилното, климатичното и термопомпеното оборудване. Оборудването в залите ни е съобразено с изискванията в приложение №1 към Наредба №1 от 17.02.2017 г., издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на вътрешните работи. Ние разполагаме с условия за демонстриране на операциите свързани с проверка на плътността на системите, зареждане, събиране и съхранение на хладилен агент с оглед неизпускането му в атмосферата.

Обученията се провеждат в рамките на три дни и завършват с изпит по теория и практика пред комисия, назначена от Българската браншова камара по машиностроене. Издържалите изпита получават документ за правоспособност с валидност 5 години, който се признава в страните от ЕС. В съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2067 от 01.07.2017 г., притежаването на този документ е задължително изискване за физическите лица, които извършват следните дейности:
• проверка за течове от оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 5 тона СО2 еквивалент или повече, които не се съдържат в пяна, с изключение на оборудване, което е херметично уплътнено и етикетирано като такова, а намиращите се в него флуорсъдържащи парникови газове са в количества под 10 тона СО2 еквивалент;
• събиране и съхранение;
• монтаж;
• ремонт, поддръжка или сервизно обслужване;
• извеждане от експлоатация.

За повече информация и записвания не се колебайте да се свържете с нас!

logo придобиете познаване за основните принципи на термодинамиката;

logo научите за въздействието на хладилните агенти върху околната среда и съответните екологични нормативни актове;

logo научите как се извършват проверки преди пускане в експлоатация след дълъг период на неизползване, след извършени дейности по поддръжка или сервизни дейности или по време на работа;

logo правите проверки за пропуски;

logo се запознаете с екологосъобразното боравене с хладилните системи по време на монтаж, поддръжка, сервизно обслужване или събиране и съхраняване на хладилния агент;

logo усвоите монтажа, пускането в експлоатация и ремонта на бутални, винтови и спирални компресори, едностъпални и двустъпални;

logo усвоите монтажа, пускането в експлоатация и поддръжката на кондензатори с въздушно охлаждане и с водно охлаждане;

logo усвоите монтажа, пускането в експлоатация и поддръжката на изпарители с въздушно охлаждане и с водно охлаждане;

logo усвоите монтажа, пускането в експлоатация и сервизното обслужване на термостатични разширителни вентили (трв) и други компоненти;

logo получите информация относно съответните технологии, чрез които могат да бъдат заместени флуорсъдържащите парникови газове или да се намали тяхната употреба;

logo придобиете познания за тръбната система - изграждането на херметична тръбна система в хладилната инсталация.

  • Копие на диплома за завършено минимум средно образование
  • 1 бр. снимка паспортен формат