Специалност "Електрически инсталации" - цяла професия "Електротехник"

Продължителност
960 учебни часа
504 учебни часа теория и 456 учебни часа практика
Цена
6720.00 лв.

може бъде заплатена на 2 равни вноски

Форма на обучение
Вечерна Дневна
Документ
Свидетелство за професионална квалификация

Обучението по цяла професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации" е с продължителност до 1 година и половина. Учебната програма е насочена към изграждане на всички необходими знания и умения за практикуване на професията.

След преминаване на обучението получавате Свидетелство за професионална квалификация по образец на Министерството на образованието и науката. Към него можем да Ви издадем Europass приложение, което да го легитимира в страните от ЕС.

Теория

Здравословни и безопасни условия на труд

Икономика

Предприемачество

Информационна техника и технологии. Програмни продукти

Комуникация и чужд език по професията

Електротехника

Електроника

Техническа механика

Материалознание

Техническо чертане

Електроенергетика

Електрически инсталации в сгради

Осветление

Електрически машини и апарати

Електрически мрежи

Промишлени инсталации

Защитни и специални инсталации

Експлоатация и ремонт

Електрообзавеждане

Изпит по теория

 

Избираеми предмети:

Обследване на енергийна ефективност на промишлени системи

Обследване на енергийна ефективност на сгради

Бизнес комуникации

Практика

Информационна техника и технологии. Програмни продукти

Комуникация и чужд език по професията

Обработка на материали

Електрически измервания

Електромонтаж

Електрически машини и апарати

По специалността

Заваряване

Производствена практика

Изпит по практика

Избираеми предмети:

Обследване на енергийна ефективност на промишлени системи

Обследване на енергийна ефективност на сгради

Бизнес комуникации

logo  спазване на основните правила за безопасна работа

logo оказване на долекарска помощ на пострадали от електрически ток

logo осъществяване на ефективна комуникации с членове на работния екип и с клиенти

logo разчитане с компютър на електрически схеми и чертежи на електротехнически съоръжения

logo монтиране и демонтиране на елементи, възли и цялостно електротехническо оборудване 

logo измерване на електрически и неелектрически величини

logo извършване на оглед, диагностика и техническо обслужване на електротехническо оборудване

logo ремонтиране и проверяване на годността и безопасността на електрическите съоръжения

logo изработване на електрически табла и електрически инсталации в жилищни и обществени сгради

logo присъединяване на електрическите инсталации към електрическото захранване

 

logo Диплома за средно образование;

logo Медицинско свидетелство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професията;

logo Снимки в паспортен формат – 2 бр.

Център за професионално обучение към "Рувекс" АД провежда обучения за потвърждаване и придобиване на квалификационна група по електробезопасност. Обученията се извършват съгласно ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. 

Специализираното обучение за безопасност и проверка на знанията е необходимо на електротехническия персонал, който извършва техническата експлоатация, оперативното обслужване на действащото електрообзавеждане, изпълнението на ремонти, реконструкции и модернизации.

Осъществявайки професионалната си дейност, Вие непрекъснато придобивате нови знания, умения и компетентности. За удостоверяването им Ви е необходим документ за валидиране. Този документ потвърждава придобитите чрез работа професионални компетентности, за които нямате предварителна обучителна подготовка и Ви дава възможност да упражнявате професията си в съответствие с изискванията. Ние провеждаме процедура по валидиране по професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации".

Целта на процедурата по валидиране е да се установи съответствието на придобитите чрез неформално обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности с образователните изисквания.

Етапите на процедурата по валидиране са следните:

Първо: Консултация
Консултация с член от екипа на ЦПО към „Рувекс“ АД за определяне на професията, по която желаете да валидирате своите професионални знания, умения и компетентности и за уточняване на документите, които са необходими за доказване на притежаваните от  Вас професионални компетентности (напр. трудова книжка,  служебни бележки, автобиография, документи за образователно равнище, атестации, референции, свидетелства, удостоверения и сертификати от преминати обучения и др.)

Второ: Подаване на заявление
За да стартирате процедурата по валидиране, трябва да подадете заявление по образец до директора на ЦПО към "Рувекс" АД придружено от документите, доказващи притежаваните от Вас професионални компетентности.

Вашите документи ще бъдат разгледани от Комисия по валидиране:

  1. При пълно съответствие на предоставените доказателства с предметите от държавната програма по специалността Вие ще бъдете насочени към финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална квалификация.
  2. При липса на придобити знания, умения и компетенции по някои дисциплини Вие ще бъдете насочени към допълнително обучение, което приключва с тестове, за установяване на наученото. След като се установи пълно съответствие на знанията и уменията с учебната програма, ще бъдат проведени финални изпити по теория и практика по специалността.
  3. При липса на доказателства за придобити знания, умения и компетентности е необходимо да се явите на тестове, които ще послужат за идентифициране на знанията по отделните компетенции и да изпълните практическа задача, за да докажете уменията си. При необходимост ще бъдете насочен към допълнително обучение. След успешно полагане на всички тестове ще бъдат насрочени дати за финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална компетентност. 

Документът, който ще Ви издадем при успешно премината процедура по валидиране е Свидетелство за валидиране на Трета степен на професионална квалификация по професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации".

Цената и продължителността на процедурата по валидиране зависят от това:

  1. колко убедителни са представените от Вас доказателства;
  2. имат ли връзка със заявената за валидиране професионална квалификация;
  3. необходимо ли Ви е допълнително обучение по теория и практика;
  4. до колко Вие ще спазвате стъпките и сроковете, които ще бъдат определени във Вашия индивидуален план за валидиране.