Специалност "Електрически инсталации" - цяла професия "Електромонтьор"

Продължителност
660 учебни часа
288 учебни часа теория и 372 учебни часа практика
Цена
4620.00 лв.

може бъде заплатена на 2 равни вноски

Форма на обучение
Вечерна Дневна
Документ
Свидетелство за професионална квалификация

Курсът е с продължителност до 1 година. Обучението по цяла професия "Електромонтьор", специалност "Електрически инсталации" е подходящо както за начинаещи, така и за хора, които вече имат опит в сферата.

Документът, който получавате след успешно приключване на обучението е по образец на Министерството на образованието и науката. Свидетелството за професионална квалификация може да бъде легитимирано в страните от ЕС чрез издаване на Europass приложение към него, което можем да Ви издадем.

Теория

Здравословни и безопасни условия на труд

Икономика

Предприемачество

Информационна техника и технологии. Програмни продукти

Комуникация и чужд език по професията

Електротехника и електроника

Техническа механика

Материалознание

Техническо чертане

Електроенергетика

Електрически инсталации в сгради

Осветление

Електрически машини и апарати

Електрически мрежи

Промишлени инсталации

Защитни и специални инсталации

Експлоатация и ремонт

Изпит по теория

 

Избираеми предмети:

Обследване на енергийна ефективност на промишлени системи

Обследване на енергийна ефективност на сгради

Практика

Информационна техника и технологии. Програмни продукти

Комуникация и чужд език по професията

Обработка на материали

Електрически измервания

Електромонтаж

Електрически машини и апарати

По специалността

Заваряване

Производствена практика

Изпит по практика

Избираеми предмети:

Обследване на енергийна ефективност на промишлени системи

Обследване на енергийна ефективност на сгради

logo спазване на основните правила за безопасна работа

logo работа в екип и спазване на йерархичната подчиненост

logo разчитане на проекти, монтажни и електрически схеми и чертежи на електротехнически съоръжения и уредби. Ориентиране в стандарти

logo работа с нормативни и фирмени документи (на български и чужд език)

logo измерване на електрически величини

logo монтиране и демонтиране на детайли, елементи, възли и цялостно електрическо оборудване

logo извършване на профилактика и техническа експлоатация на електрообзавеждането, инсталациите и уредите

logo откриване на повреди в схемите и съоръженията и определяне на причините за тях

logo ремонтиране и проверяване на годността и безопасността на електрическите съоръжения

logo изработване на електрически табла за електрически инсталации в жилищни и обществени сгради

logo извършване на поддръжка и преустройство на електрически инсталации в жилищни и обществени сгради

logo присъединяване на електрическите инсталации към електрическото захранване в жилищни и обществени сгради

 

logo Документ, удостоверяващ завършен X-ти клас;

logo Медицинско свидетелство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професията;

logo Снимки в паспортен формат – 2 бр.

Център за професионално обучение към "Рувекс" АД провежда обучения за потвърждаване и придобиване на квалификационна група по електробезопасност. Обученията се извършват съгласно ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. 

Специализираното обучение за безопасност и проверка на знанията е необходимо на електротехническия персонал, който извършва техническата експлоатация, оперативното обслужване на действащото електрообзавеждане, изпълнението на ремонти, реконструкции и модернизации.

Осъществявайки професионалната си дейност, Вие непрекъснато придобивате нови знания, умения и компетентности. За удостоверяването им Ви е необходим документ за валидиране. Този документ потвърждава придобитите чрез работа професионални компетентности, за които нямате предварителна обучителна подготовка и Ви дава възможност да упражнявате професията си в съответствие с изискванията. Ние провеждаме процедура по валидиране по професия "Електромонтьор", специалност "Електрически инсталации".

Целта на процедурата по валидиране е да се установи съответствието на придобитите чрез неформално обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности с образователните изисквания.

Етапите на процедурата по валидиране са следните:

Първо: Консултация
Консултация с член от екипа на ЦПО към „Рувекс“ АД за определяне на професията, по която желаете да валидирате своите професионални знания, умения и компетентности и за уточняване на документите, които са необходими за доказване на притежаваните от  Вас професионални компетентности (напр. трудова книжка,  служебни бележки, автобиография, документи за образователно равнище, атестации, референции, свидетелства, удостоверения и сертификати от преминати обучения и др.)

Второ: Подаване на заявление
За да стартирате процедурата по валидиране, трябва да подадете заявление по образец до директора на ЦПО към "Рувекс" АД придружено от документите, доказващи притежаваните от Вас професионални компетентности.

Вашите документи ще бъдат разгледани от Комисия по валидиране:

  1. При пълно съответствие на предоставените доказателства с предметите от държавната програма по специалността Вие ще бъдете насочени към финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална квалификация.
  2. При липса на придобити знания, умения и компетенции по някои дисциплини Вие ще бъдете насочени към допълнително обучение, което приключва с тестове, за установяване на наученото. След като се установи пълно съответствие на знанията и уменията с учебната програма, ще бъдат проведени финални изпити по теория и практика по специалността.
  3. При липса на доказателства за придобити знания, умения и компетентности е необходимо да се явите на тестове, които ще послужат за идентифициране на знанията по отделните компетенции и да изпълните практическа задача, за да докажете уменията си. При необходимост ще бъдете насочен към допълнително обучение. След успешно полагане на всички тестове ще бъдат насрочени дати за финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална компетентност. 

Документът, който ще Ви издадем при успешно премината процедура по валидиране е Свидетелство за валидиране на Втора степен на професионална квалификация по професия "Електромонтьор", специалност "Електрически инсталации".

Цената и продължителността на процедурата по валидиране зависят от това:

  1. колко убедителни са представените от Вас доказателства;
  2. имат ли връзка със заявената за валидиране професионална квалификация;
  3. необходимо ли Ви е допълнително обучение по теория и практика;
  4. до колко Вие ще спазвате стъпките и сроковете, които ще бъдат определени във Вашия индивидуален план за валидиране.