Специалност "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника" - цяла професия "Електромонтьор"

Продължителност
660 учебни часа

288 учебни часа теория и 372 учебни часа практика

Цена
4620.00 лв.

Може да бъде заплатаена на 2 равни вноски

Форма на обучение
Вечерна Дневна
Документ
Свидетелство за професионална квалификация

Курсът е с продължителност до 1 година. Обучението по цяла професия "Електромонтьор", специалност "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника" е подходящо както за начинаещи, така и за напреднали.

Успешното приключване на обучението се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация по образец на Министерството на образованието и науката. Към него можем да Ви издадем и Europass приложение, ако искате да легитимирате свидетелството в други страни от ЕС.

 

Теория

Здравословни и безопасни условия на труд

Икономика

Предприемачество

Информационни технологии

Бизнес комуникации

Чужд език по професията

Електротехника

Електроника

Техническа механика

Електротехническо чертане

Електротехнически материали

Електроенергетика

Електрически инсталации

Електрически машини и апарати

Устройство на асансьори и подемници

Управление на асансьори и подемници

Монтаж, експлоатация и ремонт на асансьори и подемници

Изпит по теория

 

Избираеми предмети:

Автоматизация

Безопасна експлоатация на електрически уредби

Практика

Обработка на материали

Обща електромонтажна

Лабораторна - електрически измервания

Лабораторна - електрически машини и апарати

Електромонтажна по специалността

По специалността

Лабораторна - по специалността

Производствена практика

Изпит по практика

 

Избираеми предмети:

Автоматизация

Безопасна експлоатация на електрически уредби

logo спазване на основните правила за безопасна работа

logo работа в екип

logo разчитане проекти, монтажни, електрически схеми и чертежи на електротехнически съоръжения и уредби, ориентиране в стандарти

logo работа с нормативни и фирмени документи

logo измерване на електрически величини

logo монтиране и демонтиране на детайли, елементи, възли и цялостно електротехническо оборудване

logo извършване на профилактика и техническа експлоатация на електрообзавеждането, инсталациите и уредите 

logo откриване на повреди в схемите и съоръженията и причините за тях

logo ремонтиране и проверяване на годността и безопасността на електрическите съоръжения

logo извършване на електромонтажни дейности за изграждане на електрообзавеждането на подемни и асансьорни уредби

logo монтиране на подемни и асансьорни уредби

logo поддържане и ремонтни дейности на подемни и асансьорни уредби

logo консултиране на клиенти относно техническото обслужване и поддръжката на подемна техника и асансьорни уредби

logo Документ, удостоверяващ завършен X-ти клас;

logo Медицинско свидетелство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професията;

logo Снимка в паспортен формат – 2 бр.

Център за професионално обучение към "Рувекс" АД провежда обучения за потвърждаване и придобиване на квалификационна група по електробезопасност. Обученията се извършват съгласно ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. 

Специализираното обучение за безопасност и проверка на знанията е необходимо на електротехническия персонал, който извършва техническата експлоатация, оперативното обслужване на действащото електрообзавеждане, изпълнението на ремонти, реконструкции и модернизации.