Специалност "Електрообзавеждане на производството" - цяла професия "Електромонтьор"

Продължителност
660 учебни часа
288 учебни часа теория и 372 учебни часа практика
Цена
2275.00 лв.

може бъде заплатена на 2 равни вноски

Форма на обучение
Вечерна Дневна
Документ
Свидетелство за професионална квалификация

Учебната програма за обучението по професия "Електромонтьор", специалност "Електрообзавеждане на производството" е разработена балансирано между теоритичните и практическите занятия. Курсът е с продължителност до 1 година и ще Ви даде задълбочени знания по професията.

Документът, който издаваме, е по образец на Министерството на образованието и науката. По Ваше желание към него можем да Ви издадем Europass приложение, което да го легитимира в страните от ЕС.

Теория

Здравословни и безопасни условия на труд

Икономика

Предприемачетво

Информационни и комуникационни технологии  в професията

Организиране на работния процес

Комуникация и чужд език

Електротехника

Енергетика

Основи на хидравликата и пневматиката

Електрически инсталации

Електроснабдяване

Електрообзавеждане на производството

Осветителна техника

Монтаж и експлоатация

Изпит по теория

 

Избираеми предмети:

Бизнес комуникации

Електрозадвижване

Практика

Електромонтаж

Електрически машини и апарати

Електрически измервания

Диагностика

По специалността

Производствена практика

Изпит по практика

Избираеми предмети:

Бизнес комуникации

Електрозадвижване

logo познаване и спазване на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

logo осъществяване превантивна дейност по опазване на околната среда

logo участие в овладяването на рискови и аварийни ситуации

logo познаване на основите на пазарната икономика

logo познаване на основните характеристики на дейността на дадено предприятие

logo познаване на основите на предприемачеството

logo формиране на предприемаческо поведение

logo използване на информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност

logo организиране на работния процес

logo ефективно общуване в работния екип

logo комуникиране с клиенти

logo владеене на чужд език по професията

logo усъвършенстване на професионалната квалификация

logo познаване на основите на електротехниката

logo измерване на електрически величини

logo разчитане на електротехнически чертежи и схеми

logo познаване на начините за производство на електрическа енергия и основните елементи на енергийната система

logo познаване на устройството и предназначението на електрически подстанции

logo познаване на начините на пренасяне и разпределяне на електрическа енергия

logo познаване на видовете консуматори и товарови графици

logo познаване на основите на хидравликата и пневматиката

logo поддържане на хидравлични и пневматични устройства

logo извършване на монтаж и поддръжка на елементи от електрическа инсталация

logo извършване на монтаж и поддръжка на възли от електрически съоръжения

logo извършване на монтаж на електрически машини, електрически апарати и на електронна апаратура

logo измерване на електрически и неелектрически величини

logo извършване на диагностика на електрически инсталации и на електрически машини и апарати

logo извършване на диагностика и контрол на електрически мрежи

logo Документ, удостоверяващ завършен X-ти клас;

logo Медицинско свидетелство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професията;

logo Снимки в паспортен формат – 2 бр.

Учебен център "Рувекс" провежда обучения за потвърждаване и придобиване на квалификационна група по електробезопасност. Обученията се извършват съгласно ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. 

Специализираното обучение за безопаснот и проверка на знанията е необходимо на електротехническия персонал, който извършва техническата експлоатация, оперативното обслужване на действащото електрообзавеждане, изпълнението на ремонти, реконструкции и модернизации.