Специалност "Топлоенергетика" - цяла професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации"

Продължителност
960 учебни часа
504 учебни часа теория и 456 учебни часа практика
Цена
6720.00 лв.

може бъде заплатена на 2 равни вноски

Форма на обучение
Вечерна Дневна
Документ
Свидетелство за професионална квалификация

Обучението по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Топлоенергетика" е с продължителност около 1 година и половина. Учебната програма разглежда подробно всички необходими знания и умения за практикуване на професията. Броят на часовете по теория и по практика е балансиран. 

Документът, който издаваме, е по образец на Министерството на образованието и науката. По Ваше желание към него можем да Ви издадем Europass приложение, което да го легитимира в страните от ЕС.

Теория

Здравословни и безопасни условия на труд

Икономика

Предприемачетво

Информационни и комуникационни технологии  в професията

Организация на труда

Комуникация и чужд език

Електротехника и електроника

Автоматизация на производството

Техническа механика

Материалознание

Машинни елементи

Техническо чертане

Устройство и ремонт на енергийни агрегати

Газокислородно заваряване

Техника на свързване и полагане на поцинковани тръби

Техника на свързване и полагане на пластмасови тръби

Хидравлични машини

Термодинамика и топлопренасяне

Парогенератори

Парни турбини

Производство, пренасяне и разпределение на електрическата енергия

Изпит по теория

 

Практика

Хидравлични машини

Термодинамика и топлопренасяне

Парогенератори

Парни турбини

Производство, пренасяне и разпределение на електрическата енергия

Производствена практика

Изпит по практика

 

logo познаване и спазване на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

logo осъществяване превантивна дейност по опазване на околната среда

logo участие в овладяването на рискови и аварийни ситуации

logo познаване на основите на пазарната икономика

logo познаване на основните характеристики на дейността на дадено предприятие

logo познаване на основите на предприемачеството

logo формиране на предприемаческо поведение

logo използване на информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност

logo организиране на работния процес

logo ефективно общуване в работния екип

logo комуникиране с клиенти

logo владеене на чужд език по професията

logo усъвършенстване на професионалната квалификация

logo познаване на основите на електротехниката

logo измерване на електрически величини

logo разчитане на електротехнически чертежи и схеми

logo познаване на видовете машинни елементи, детайли и възли в енергетиката

logo изчисляване на топлотехнически величини и хидравлични параметри

logo избиране на топлотехнически уреди, хидравлични машини и енергийни съоръжения

logo контролиране на топлотехническите величини и системите за автоматично регулиране

logo идентифициране на подходящите за дейността суровини, материали и инструменти

logo изработване на различни детайли чрез шлосерски операции

logo заваряване/спояване на черни/цветни метали, тръби и фитинги

logo заваряване на тръби от пластмаса

logo монтажно-демонтажни операции на енергийни съоръжения и тръбопроводи в топлоелектрическа централа (ТЕЦ)

logo проучване на техническата документация във връзка с предстоящ монтаж/демонтаж

logo учатие в подготовката на работната площадка

logo проверяване на избраното основно и специализирано оборудване и материали

logo ръководене на такелажните операции

logo попълване на специализирана документация (нарядна система)

logo прилагане на правилата за провеждане на профилактика

logo извършване на технически преглед за установяване на повреди или отклонения от нормалните параметри на работа

logo организиране на отстраняването на откритите повреди

logo участие в следмонтажни, гаранционни, пред- и следремонтни изпитания

logo регулиране на инсталацията след проведени изпитания

logo контролиране на индикаторите на технологични параметри

logo анализиране на причините за отклонения от нормалния режим на работа и възникнали повреди

logo организиране на отстраняването на повреди в съоръжения, арматура и тръбопроводи

logo изпълняване на графика за ремонта, спазвайки изискванията за качество и безопасност

logo попълване на дневник за нарядите и ремонтна ведомост

logo участие в екип при провеждане на изпитания и 72-часова проба на съоръжения и инсталации

logo извършване в екип пускови операции

logo поддържане на технологичните режими на работа на инсталациите

logo участие в планово и аварийно спиране на съоръжения и инсталации

logo попълване на денонощна ведомост на всеки час

logo използване на софтуерни програми за обслужване на основните съоръжения (кот-ли и турбини) и спомагателните системи

logo Диплома за средно образование;

logo Медицинско свидетелство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професията;

logo Снимки в паспортен формат – 2 бр.

ЦПО към Рувекс АД е одобрен от Българската Браншова Камара - Машиностроене за провеждане на обучения на хладилни техници, отговарящи на изискванията, посочени в процедурите по Регламент (ЕС)2015/2067,съгласно мерките по прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламенти на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове.

Нашите курсове се провеждат от експерти в областта на хладилното, климатичното и термопомпеното оборудване. Обученията се водят по утвърдени от Национална агенция за професионално образование и обучение програми. Оборудването в залите ни е съобразено с изискванията в приложение №1 към Наредба №1 от 17.02.2017г., издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на вътрешните работи. Ние разполагаме с условия за демонстриране на операциите свързани с проверка на плътността на системите, зареждане, изсмукване и прибиране на хладилен агент с оглед неизпускането му в атмосферата.

Обученията завършват с изпит по теория и практика пред комисия, назначена от Българската Браншова Камара - Машиностроене. Издържалите изпита получават документ за правоспособност с валидност 5 години, който се признава в страните от ЕС. В съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2067, от 01.07.2017г., притежаването на този документ е задължително изискване за физическите лица, които извършват следните дейности:
• проверка за течове от оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 5 тона СО2 еквивалент или повече, които не се съдържат в пяна, с изключение на оборудване, което е херметично уплътнено и етикетирано като такова, а намиращите се в него флуорсъдържащи парникови газове са в количества под 10 тона СО2 еквивалент;
• събиране и съхранение;
• монтаж;
• ремонт, поддръжка или сервизно обслужване;
• извеждане от експлоатация.

След успешно преминаване на обучението ЦПО към Рувекс АД издава и Удостоверение за професионално обучение по част от професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Топлотехника - топлинна, климатична и вентилационна“ по образец на Министерството на образованието и науката.