44 contactPoint

Специалност "Газова техника" - цяла професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации"

Продължителност
960 учебни часа
504 учебни часа теория и 456 учебни часа практика
Цена
6720.00 лв.

може бъде заплатена на 2 равни вноски

Форма на обучение
Вечерна Дневна
Документ
Свидетелство за професионална квалификация

Учебната програма, която сме разработили за обучението по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Газова техника", разглежда подробно всички знания и умения необходими за реализацията Ви на пазара на труда. Курсът е с продължителност около 1 година и половина. Обучението е подходящо както за хора с опит в сферата, така и за хора без опит.

Свидетелството за професионална квалификация, което ще Ви издадем след успешно преминаване на обучението, е по образец на Министерството на образованието и науката. По Ваше желание към него можем да Ви издадем Europass приложение, което да го легитимира в страните от ЕС.

Теория

Здравословни и безопасни условия на труд

Икономика

Предприемачетво

Информационни и комуникационни технологии  в професията

Организация на труда

Комуникация и чужд език

Електротехника и електроника

Техническа механика

Материалознание

Техническо чертане

Хидравлични машини

Термодинамика и топлопренасяне

Газови уреди

Газови и отоплителни инсталации

Газоразпределителни мрежи

Монтаж и ремонт на газови инсталации и разпределителни мрежи

Експлоатация на газови инсталации и разпределителни мрежи

Аварийна готовност

Изпит по теория

 

Избираеми предмети:

Бизнес комуникации

Хибридни топлинни системи

Практика

Информационна техника и технологии за професията

Комуникация и чужд език по професията

Обработка на материали

Електрически измервания

Монтаж и ремонт на газови уреди

Монтаж и ремонт на газови инсталации и разпределителни мрежи

Експлоатация на газови инсталации и разпределителни мрежи

Аварийна готовност

Производствена практика

Избираеми предмети:

Бизнес комуникации

Хибридни топлинни системи

logo познаване и спазване на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

logo осъществяване превантивна дейност по опазване на околната среда

logo участие в овладяването на рискови и аварийни ситуации

logo познаване на основите на пазарната икономика

logo познаване на основните характеристики на дейността на дадено предприятие

logo познаване на основите на предприемачеството

logo формиране на предприемаческо поведение

logo използване на информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност

logo организиране на работния процес

logo ефективно общуване в работния екип

logo комуникиране с клиенти

logo владеене на чужд език по професията

logo усъвършенстване на професионалната квалификация

logo познаване на основите на електротехниката

logo измерване на електрически величини

logo разчитане на електротехнически чертежи и схеми

logo познаване на видовете машинни елементи, детайли и възли в енергетиката

logo изчисляване на топлотехнически величини и хидравлични параметри

logo избиране на топлотехнически уреди, хидравлични машини и енергийни съоръжения

logo контролиране на топлотехническите величини и системите за автоматично регулиране

logo идентифициране на подходящите за дейността суровини, материали и инструменти

logo изработване на различни детайли чрез шлосерски операции

logo заваряване/спояване на черни/цветни метали, тръби и фитинги

logo заваряване на тръби от пластмаса

logo обясняване на процедурите при монтаж/ демонтаж на газови уреди,съоръжения, инсталации и системи за димоотвеждане и вентилация, включително и на хибридни системи

logo контролиране на технологичната последователност на монтажно-демонтажните операции в съответствие с действащите инструкции

logo извършване на необходимите дейности при възникване на критични ситуации на работното си място

logo обясняване на предназначението на елементите от различни видове газоразпределителни мрежи

logo разчитане на схеми на газоразпределителни мрежи

logo извършване в екип строителни дейности в съответствие с техническата документация на участъка от мрежата

logo обясняване начините за откриване и отстраняване на възможни повреди в промишлени, сградни газови инсталации и инсталации на хибридни системи

logo анализиране на причините за възникнали повреди или отклонения от нормалния режим на работа

logo контролиране изпълнението на ремонтните операции в съответствие с инструкциите и техническата документация

logo извършване на технически преглед на съоръженията от мрежата за откриване на дефекти, неизправности и повреди

logo ремонтиране на съоръжения и участъци от газоразпределителната мрежа

logo обясняване на технологията за подготовка и въвеждане в експлоатация на промишлени, сградни газови инсталации и инсталации на хибридни системи, както и съоръжения от газоразпределителните мрежи

logo участие в обучението на експлоатационния персонал

logo извършване в екип пускови операции, като спазва инструкциите

logo извършване в екип тестване на промишлени и сградни газови инсталации и инсталации на хибридни системи, както и изпитване на разпределителни мрежи

logo настройване на параметрите на газа съгласно технологичните изисквания на съоръженията

logo попълване констативен протокол за извършените дейности и гаранционна карта на съоръжението

logo Диплома за средно образование;

logo Медицинско свидетелство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професията;

logo Снимки в паспортен формат – 2 бр.

Осъществявайки професионалната си дейност, Вие непрекъснато придобивате нови знания, умения и компетентности. За удостоверяването им Ви е необходим документ за валидиране. Този документ потвърждава придобитите чрез работа професионални компетентности, за които нямате предварителна обучителна подготовка и Ви дава възможност да упражнявате професията си в съответствие с изискванията. Ние провеждаме процедура по валидиране по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Газова техника".

Целта на процедурата е да се установи съответствието на придобитите чрез неформално обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности с образователните изисквания.

Етапите на процедурата по валидиране са следните:

Първо: Консултация
Консултация с член от екипа на ЦПО към „Рувекс“ АД за определяне на професията, по която желаете давалидирате своите професионални знания, умения и компетентности и за уточняване на документите, които са необходими за доказване на притежаваните от  Вас професионални компетентности (напр. трудова книжка,  служебни бележки, автобиография, документи за образователно равнище, атестации, референции, свидетелства, удостоверения и сертификати от преминати обучения и др.)

Второ: Подаване на заявление
За да стартирате процедурата по валидиране, трябва да подадете заявление по образец до директора на ЦПО към Рувекс АД придружено от документите, доказващи притежаваните от Вас професионални компетентности.

Вашите документи ще бъдат разгледани от Комисия по валидиране:

  1. При пълно съответствие на предоставените доказателства с предметите от държавната програма по специалността Вие ще бъдете насочени към финални изпити по теория и практика за приобиване на професионална квалификация.
  2. При липса на придобити знания, умения и компетенции по някои дисциплини Вие ще бъдете насочени към допълнително обучение, което приключва с тестове, за установяване на наученото. След като се установи пълно съответствие на знанията и уменията с учебната програма, ще бъдат проведени финални изпити по теория и практика по специалността.
  3. При липса на доказателства за придобити знания, умения и кометентности е необходимо да се явите на тестове, които ще послужат за идентифициране на знанията по отделните компетенции и да изпълните практическа задача, за да докажете уменията си. При необходимост ще бъдете насочен към допълнително обучение. След успешно полагане на всички тестове ще бъдатнасрочват дати за финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална компетентност. 

При успешно премината процедура по валидиране Вие ще получите Свидетелство за валидиране на Трета степен на професионална квалификация по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Газова техника"

Цената и продължителността на процедурата по валидиране зависи от следното:

  1. колко убедителни са представените от Вас доказателства;
  2. имат ли представените доказателства връзка със заявената за валидиране професионална квалификация;
  3. необходимо ли Ви е допълнително обучение по теория и практика;
  4. до колко Вие ще спазвате стъпките и сроковете, които ще бъдат определени във Вашия индивидуален план за валидиране.