Специалност "Възобновяеми енергийни източници" - цяла професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации"

Продължителност
960 учебни часа
480 учебни часа теория и 480 учебни часа практика
Цена
6720.00 лв.

може бъде заплатена на 2 равни вноски

Форма на обучение
Вечерна Дневна
Документ
Свидетелство за професионална квалификация

Обучението по специалност "Възобновяеми енергийни източници" е разработено с балансирана програма, в която часовете по теория и часовете по практика са насочени към изграждането на трайни знания и умения по професията. Продължителността на курса е около 1 година и половина.

Свидетелството за професионална квалификация, което ще Ви издадем след успешно преминаване на обучението, е по образец на Министерството на образованието и науката. По Ваше желание към него можем да Ви издадем Europass приложение, което да го легитимира в страните от ЕС

Теория

Здравословни и безопасни условия на труд

Икономика

Предприемачество

Информационни и комуникационни технологии  в професията

Комуникация и чужд език

Електротехника

Електроника

Техническа механика

Материалознание

Техническо чертане

Хидравлични машини

Термодинамика и топлопренасяне

Ветрени и хидросъоръжения и инсталации

Геотермални съоръжения и инсталации

Соларни съоръжения и инсталации

Съоръжения и инсталации за производство на енергия от биомаса

Ремонт на съоръжения и инсталации за производство на енергия от ВЕИ

Експлоатация на съоръжения и инсталации за производство на енергия от ВЕИ

Проектиране на и инсталации за използване на енергия от ВЕИ

Изпит по теория

 

Избираеми предмети:

Обследване на енергийна ефективност на промишлени системи

Обследване на енергийна ефективност на сгради

Практика

Електрически измервания

Лабораторна

По специалността

Производствена практика

Изпит по практика

 

Избираеми предмети:

Обследване на енергийна ефективност на промишлени системи

Обследване на енергийна ефективност на сгради

logo познаване и спазване на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

logo осъществяване превантивна дейност по опазване на околната среда

logo участие в овладяването на рискови и аварийни ситуации

logo познаване на основите на пазарната икономика

logo познаване на основните характеристики на дейността на дадено предприятие

logo познаване на основите на предприемачеството

logo формиране на предприемаческо поведение

logo използване на информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност

logo организиране на работния процес

logo ефективно общуване в работния екип

logo комуникиране с клиенти

logo владеене на чужд език по професията

logo усъвършенстване на професионалната квалификация

logo познаване на основите на електротехниката

logo измерване на електрически величини

logo разчитане на електротехнически чертежи и схеми

logo познаване на видовете машинни елементи, детайли и възли в енергетиката

logo изчисляване на топлотехнически величини и хидравлични параметри

logo избиране на топлотехнически уреди, хидравлични машини и енергийни съоръжения

logo контролиране на топлотехническите величини и системите за автоматично регулиране

logo идентифициране на подходящите за дейността суровини, материали и инструменти

logo изработване на различни детайли чрез шлосерски операции

logo заваряване/спояване на черни/цветни метали, тръби и фитинги

logo заваряване на тръби от пластмаса

logo обясняване на принципа на действие и устройството на съоръжения и инсталации за производство на електрическа енергия от ВЕИ (слънчева, вятърна, геотермална и енергия на водата, включително енергия на морски вълни, приливи, отливи)

logo обясняване на принципа на действие и устройството на съоръжения и инсталации за производство на топлинна енергия от ВЕИ (слънчева, геотермална енергия, отпадни топлини, енергия от биомаса, индустриални и битови отпадъци и хибридни системи)

logo монтиране/демонтиране в съответствие с техническата документация съоръжения и инсталации за производство на енергия от ВЕИ (ветрогенератори, водни турбини, котли за биомаса, термопомпи, фотоволтаични системи, соларни отоплителни инсталации и хибридни системи)

logo обясняване на начините за откриване и отстраняване на повредите в системи с ВЕИ

logo извършване на технически преглед на съоръженията и инсталациите за производство на енергия от ВЕИ (ветрогенератори, водни турбини, котли за биомаса, термопомпи, фотоволтаични системи, соларни отоплителни инсталации и хибридни системи)

logo организиране на ремонтните операции, като изпълнява технически контрол съгласно технологичните изисквания

logo участие в екип при провеждане на изпитания и 72-часова проба на съоръжения и инсталации

logo прилагане на правилата за провеждане на профилактика в съответствие с технологичната документация

logo поддържка на технологичните режими на работа на системи с ВЕИ и нахибридни системи (ветрогенератори, водни турбини, фотоволтаични системи, соларни топлинни инсталации, котли за биомаса, биогаз и термопомпи)

logo участие в планово и аварийно спиране на съоръжения и инсталации от системи с ВЕИ и хибридни системи

logo използване на специализирани софтуерни програми в дейностите по експлоатация на системите с ВЕИ, включително и на хибридни системи

logo обясняване на приложението на Европейските директиви в националните програми и наредбите за енергийна ефективност

logo анализиране на топлотехническите характеристики на сградната обвивка на съществуващия сграден фонд

logo систематизиране на съоръженията и инсталациите по енергийни класове

logo предлагане на иновативни решения за въвеждане на инсталации с ВЕИ при проектиране на сгради с почти нулево енергийно потребление

logo Диплома за средно образование;

logo Медицинско свидетелство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професията;

logo Снимки в паспортен формат – 2 бр.