Специалност "Топлотехника" - цяла професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации"

Продължителност
960 учебни часа
480 учебни часа теория и 480 учебни часа практика
Цена
6720.00 лв.

може бъде заплатена на 2 равни вноски

Форма на обучение
Вечерна Дневна
Документ
Свидетелство за професионална квалификация

Курсът ни е с продължителност 1 година и половина. Учебната програма е насочена към изграждане на компетентности по специалност "Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна" чрез балансиране на часовете по теория и практика.

След успешно преминаване на обучението ще Ви издадем Свидетелство за професионална квалификация по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна", което е по образец на Министерството на образованието и науката. Към него можем да издадем Europass приложение, което да го легитимира в страните от ЕС.

Теория

Здравословни и безопасни условия на труд

Икономика

Предприемачетво

Информационни и комуникационни технологии  в професията

Комуникация и чужд език

Организация на труда

Електротехника и електроника

Техническа механика

Материалознание

Техническо чертане

Хидравлични машини

Термодинамика и топлопренасяне

Климатична, вентилационна и отоплителна техника

Топлинни източници

Хладилна техника

Ремонт на топлотехническите съоръжения и инсталации

Експлоатация на топлотехническите съоръжения и инсталации

Изпит по теория

 

Избираеми предмети:

Бизнес комуникации

Хибридни топлинни системи

Проектиране на топлотехнически съоръжения и инсталации

Практика

Информационна техника и технологии за професията

Комуникация и чужд език по професията

Обработка на материали

Електрически измервания

Учебна практика

Хидравлични машини

Топлинни източници

Ремонт и експлоатация на топлотехнически съоръжения и инсталации

Производствена практика

Изпит по практика

 

Избираеми предмети:

Бизнес комуникации

Хибридни топлинни системи

Проектиране на топлотехнически съоръжения и инсталации

logo познаване и спазване на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

logo осъществяване превантивна дейност по опазване на околната среда

logo участие в овладяването на рискови и аварийни ситуации

logo познаване на основите на пазарната икономика

logo познаване на основните характеристики на дейността на дадено предприятие

logo познаване на основите на предприемачеството

logo формиране на предприемаческо поведение

logo използване на информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност

logo организиране на работния процес

logo ефективно общуване в работния екип

logo комуникиране с клиенти

logo владеене на чужд език по професията

logo усъвършенстване на професионалната квалификация

logo познаване на основите на електротехниката

logo измерване на електрически величини

logo разчитане на електротехнически чертежи и схеми

logo познаване на видовете машинни елементи, детайли и възли в енергетиката

logo изчисляване на топлотехнически величини и хидравлични параметри

logo избиране на топлотехнически уреди, хидравлични машини и енергийни съоръжения

logo контролиране на топлотехническите величини и системите за автоматично регулиране

logo идентифициране на подходящите за дейността суровини, материали и инструменти

logo изработване на различни детайли чрез шлосерски операции

logo заваряване/спояване на черни/цветни метали, тръби и фитинги

logo заваряване на тръби от пластмаса

logo прилагане на методики за изчисление и избор на топлотехнически съоръжения, отоплителни и хибридни инсталации с помощта на справочници и каталози

logo монтиране/демонтиране в съответствие с техническата документациятоплотехническо съоръжение и отделните елементи на отоплителната инсталация и инсталацията на хибридни системи

logo проверяване на годността и безопасността на топлотехническото съоръжение/отоплителната инсталация и съответствието им със схемата на инсталацията

logo попълване на констативен протокол за извършените монтажни дейности

logo извършване на технически преглед на топлотехническите съоръжения и отоплителните инсталации, както и инсталациите на хибридни системи за откриване на дефекти, неизправности и повреди

logo организиране на отстраняването на откритите повреди в съответствие с техническата документация

logo контролиране на технологичната последователност на операциите за ремонт на топлотехническите съоръжения, отоплителните инсталации и инсталациите на хибридни системи, като спазва инструкциите и графика за ремонт

logo възстановяване на нормалната работа на отоплителната инсталация и инсталациите на хибридни системи

logo попълване на дневник за нарядите и ремонтната ведомост

logo въвеждане в експлоатация топлотехнически съоръжения и отоплителни инсталации, както и инсталации на хибридни системи

logo участие в екип при провеждане на изпитания и 72-часова проба на съоръжения и инсталации

logo обясняване на правилата за провеждане на профилактика в съответствие с технологичната документация

logo поддържка на технологичните режими на работа на отоплителните инсталации при непрекъснат контрол на зададените параметри

logo участие в планово и аварийно спиране на отоплителни инсталации и инсталации на хибридни топлинни системи

logo прилагане на методики за изчисление и избор на климатична инсталация с помощта на справочници и каталози

logo монтиране/демонтиране в съответствие с техническата документация отделните елементи (съоръжения и мрежи) на климатичната инсталация

logo проверка на годността и безопасността на климатичната инсталация

logo попълване на констативен протокол за извършените монтажни дейности

logo извършване на технически преглед на климатичната инсталация за откриване на дефекти, неизправности и повреди

logo организиране на отстраняването на откритите повреди в съответствие с техническата документация

logo контролиране на технологичната последователност на операциите за ремонт на климатичните инсталации, като спазва инструкциите

logo възстановяване на нормалната работа на климатичната инсталация

logo въвеждане в експлоатация климатични системи и инсталации

logo участие в екип при провеждане на изпитания и 72-часова проба на съоръжения и инсталации

logo обясняване на правилата за провеждане на профилактика в съответствие с технологичната документация

logo определяне на режима на работа на климатичните инсталации чрез използване на стандартни таблици, номограми, диаграми

logo поддържка на технологичните режими на работа на климатичните инсталации при непрекъснат контрол на зададените параметри

logo участие в планово и аварийно спиране на климатичните инсталации

logo прилагане на методики за изчисление и избор на вентилационната инсталация (съоръжения и мрежи) с помощта на справочници и каталози

logo монтиране/демонтиране в съответствие с техническата документация отделните елементи (съоръжения и мрежи) на вентилационната инсталация

logo проверка на годността и безопасността на мрежата в съответствие със схемата на вентилационната инсталация

logo попълване на констативен протокол за извършените монтажни дейности

logo извършване на технически преглед на вентилационната инсталация за откриване на дефекти, неизправности и повреди

logo организиране на отстраняването на откритите повреди в съответствие с техническата документация

logo контролиране на технологичната последователност на операциите за ремонт на вентилационната инсталация (съоръжения и мрежи), спазвайки инструкциите и графика за ремонт

logo възстановяване на нормалната работа на вентилационната инсталация

logo въвеждане в експлоатация вентилационна техника и инсталации

logo обясняване на правилата за провеждане на профилактика в съответствие с технологичната документация

logo определяне на режима на работа на вентилационната техника чрез използване стандартни таблици, номограми, диаграми

logo поддържка на технологичните режими на работа на вентилационните инсталации при непрекъснат контрол на зададените параметри

logo участие в планово и аварийно спиране на вентилационните инсталации

logo прилагане на методики за изчисление и избор на хладилната техника (топлотехническите съоръжения) с помощта на справочници и каталози

logo монтиране/демонтиране в съответствие с техническата документация отделните елементи (съоръжения и мрежи) на хладилната инсталация

logo проверяване на годността и безопасността на мрежата в съответствие със схемата на хладилната инсталация

logo попълване констативен протокол за извършените монтажни дейности

logo извършване на технически преглед на хладилната инсталация за откриване на дефекти, неизправности и повреди

logo организиране на отстраняването на откритите повреди в съответствие с техническата документация

logo контролиране на технологичната последователност на операциите за ремонт на хладилни машини, съоръжения и инсталации, спазвайки инструкциите и графика за ремонт

logo възстановяване нормалната работа на хладилната инсталация

logo въвеждане в експлоатация хладилен агрегат и хладилна инсталация

logo участие в екип при провеждане на изпитания и 72-часова проба на съоръжения и инсталации

logo обясняване на правилата за провеждане на профилактика в съответствие с технологичната документация

logo определяне на режима на работа на хладилната техника, използвайки стандартни таблици, номограми, диаграми

logo поддържка на технологичните режими на работа на хладилните инсталации при непрекъснат контрол на зададените параметри

logo участие в планово и аварийно спиране на хладилните инсталации

logo Диплома за средно образование;

logo Медицинско свидетелство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професията;

logo Снимки в паспортен формат – 2 бр.

ЦПО към Рувекс АД е одобрен от Българската Браншова Камара - Машиностроене за провеждане на обучения на хладилни техници, отговарящи на изискванията, посочени в процедурите по Регламент (ЕС)2015/2067,съгласно мерките по прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламенти на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове.

Нашите курсове се провеждат от експерти в областта на хладилното, климатичното и термопомпеното оборудване. Обученията се водят по утвърдени от Национална агенция за професионално образование и обучение програми. Оборудването в залите ни е съобразено с изискванията в приложение №1 към Наредба №1 от 17.02.2017г., издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на вътрешните работи. Ние разполагаме с условия за демонстриране на операциите свързани с проверка на плътността на системите, зареждане, изсмукване и прибиране на хладилен агент с оглед неизпускането му в атмосферата.

Обученията завършват с изпит по теория и практика пред комисия, назначена от Българската Браншова Камара - Машиностроене. Издържалите изпита получават документ за правоспособност с валидност 5 години, който се признава в страните от ЕС. В съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2067, от 01.07.2017г., притежаването на този документ е задължително изискване за физическите лица, които извършват следните дейности:
• проверка за течове от оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 5 тона СО2 еквивалент или повече, които не се съдържат в пяна, с изключение на оборудване, което е херметично уплътнено и етикетирано като такова, а намиращите се в него флуорсъдържащи парникови газове са в количества под 10 тона СО2 еквивалент;
• събиране и съхранение;
• монтаж;
• ремонт, поддръжка или сервизно обслужване;
• извеждане от експлоатация.

След успешно преминаване на обучението ЦПО към Рувекс АД издава и Удостоверение за професионално обучение по част от професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Топлотехника - топлинна, климатична и вентилационна“ по образец на Министерството на образованието и науката.

Осъществявайки професионалната си дейност, Вие непрекъснато придобивате нови знания, умения и компетентности. За удостоверяването им Ви е необходим документ за валидиране. Този документ потвърждава придобитите чрез работа професионални компетентности, за които нямате предварителна обучителна подготовка и Ви дава възможност да упражнявате професията си в съответствие с изискванията. Ние провеждаме процедура по валидиране по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна".

Целта на процедурата по валидиране е да се установи съответствието на придобитите чрез неформално обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности с образователните изисквания.

Етапите на процедурата по валидиране са следните:

Първо: Консултация
Консултация с член от екипа на ЦПО към „Рувекс“ АД за определяне на професията, по която желаете да валидирате своите професионални знания, умения и компетентности и за уточняване на документите, които са необходими за доказване на притежаваните от  Вас професионални компетентности (напр. трудова книжка,  служебни бележки, автобиография, документи за образователно равнище, атестации, референции, свидетелства, удостоверения и сертификати от преминати обучения и др.)

Второ: Подаване на заявление
За да стартирате процедурата по валидиране, трябва да подадете заявление по образец до директора на ЦПО към Рувекс АД придружено от документите, доказващи притежаваните от Вас професионални компетентности.

Вашите документи ще бъдат разгледани от Комисия по валидиране:

  1. При пълно съответствие на предоставените доказателства с предметите от държавната програма по специалността Вие ще бъдете насочени към финални изпити по теория и практика за приобиване на професионална квалификация.
  2. При липса на придобити знания, умения и компетенции по някои дисциплини Вие ще бъдете насочени към допълнително обучение, което приключва с тестове, за установяване на наученото. След като се установи пълно съответствие на знанията и уменията с учебната програма, ще бъдат проведени финални изпити по теория и практика по специалността.
  3. При липса на доказателства за придобити знания, умения и кометентности е необходимо да се явите на тестове, които ще послужат за идентифициране на знанията по отделните компетенции и да изпълните практическа задача, за да докажете уменията си. При необходимост ще бъдете насочен към допълнително обучение. След успешно полагане на всички тестове ще бъдат насрочени дати за финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална компетентност. 

Документът, който ще Ви издадем при успешно премината процедура по валидиране е Свидетелство за валидиране на Трета степен на професионална квалификация по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна".

Цената и продължителността на процедурата по валидиране зависят от това:

  1. колко убедителни са представените от Вас доказателства;
  2. имат ли връзка със заявената за валидиране професионална квалификация;
  3. необходимо ли Ви е допълнително обучение по теория и практика;
  4. до колко Вие ще спазвате стъпките и сроковете, които ще бъдат определени във Вашия индивидуален план за валидиране.