Специалност "Топлоенергетика" - цяла професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации"

Продължителност
660 учебни часа
264 учебни часа теория и 396 учебни часа практика
Цена
4620.00 лв.

може бъде заплатена на 2 равни вноски

Форма на обучение
Вечерна Дневна
Документ
Свидетелство за професионална квалификация

Курсът по професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Топлоенергетика" е с продължителност до 1 година. Подходящ е както за начинаещи, така и за хора с опит в сферата. Обучението е практически насочено и обхваща богат набор от знания и умения по специалността.

Свидетелството за професионална квалификация, което ще Ви издадем след като успешно преминете курса, е по образец на Министерството на образованието и науката. Ако Ви е необходимо, към него можем да Ви издадем Europass приложение, което да го легитимира в страните от ЕС.

Теория

Здравословни и безопасни условия на труд

Икономика

Предприемачетво

Информационни и комуникационни технологии  в професията

Организация на труда

Комуникация и чужд език

Електротехника и електроника

Автоматизация на производството

Техническа механика

Материалознание

Машинни елементи

Техническо чертане

Устройство и ремонт на енергийни агрегати

Газокислородно заваряване

Техника на свързване и полагане на поцинковани тръби

Техника на свързване и полагане на пластмасови тръби

Хидравлични машини

Термодинамика и топлопренасяне

Парогенератори

Парни турбини

Производство, пренасяне и разпределение на електрическата енергия

Изпит по теория

 

 

Практика

Хидравлични машини

Термодинамика и топлопренасяне

Парогенератори

Парни турбини

Производство, пренасяне и разпределение на електрическата енергия

Производствена практика

Изпит по практика

logo познаване и спазване на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

logo осъществяване превантивна дейност по опазване на околната среда

logo участие в овладяването на рискови и аварийни ситуации

logo познаване на основите на пазарната икономика

logo познаване на основните характеристики на дейността на дадено предприятие

logo познаване на основите на предприемачеството

logo формиране на предприемаческо поведение

logo използване на информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност

logo организиране на работния процес

logo ефективно общуване в работния екип

logo комуникиране с клиенти

logo владеене на чужд език по професията

logo познаване на основите на електротехниката

logo измерване на електрически величини

logo чертаене/ разчитане на електротехнически чертежи и схеми

logo познаване на видовете машинни елементи, детайли и възли в енергетиката

logo измерване на топлотехнически величини и хидравлични параметри

logo работа с топлотехнически уреди, хидравлични машини и енергийни съоръжения

logo идентифициране на подходящите за дейността суровини, материали и инструменти

logo изработване на различни детайли чрез шлосерски операции

logo заваряване/спояване на черни/цветни метали, тръби и фитинги

logo заваряване на тръби от пластмаса

logo учатие в подготовката на работната площадка

logo участие в избора на основно и специализирано оборудване и материали

logo извършване на такелажните операции

logo разчитане специализирана документация (нарядна система)

logo прилагане на правилата за провеждане на профилактика

logo извършване с екип на технически преглед за установяване на повреди или отклонения от нормалните параметри на работа

logo участие в отстраняването на откритите повреди

logo участие в следмонтажни, гаранционни, пред- и следремонтни изпитания

logo отстраняване на повреди в съоръжения, арматура и тръбопроводи

logo изпълняване на графика за ремонта, спазвайки изискванията за качество и безопасност

logo попълване на ремонтна ведомост

logo Документ, удостоверяващ завършен X-ти клас;

logo Медицинско свидетелство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професията;

logo Снимки в паспортен формат – 2 бр.

ЦПО към Рувекс АД е одобрен от Българската Браншова Камара - Машиностроене за провеждане на обучения на хладилни техници, отговарящи на изискванията, посочени в процедурите по Регламент (ЕС)2015/2067,съгласно мерките по прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламенти на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове.

Нашите курсове се провеждат от експерти в областта на хладилното, климатичното и термопомпеното оборудване. Обученията се водят по утвърдени от Национална агенция за професионално образование и обучение програми. Оборудването в залите ни е съобразено с изискванията в приложение №1 към Наредба №1 от 17.02.2017г., издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на вътрешните работи. Ние разполагаме с условия за демонстриране на операциите свързани с проверка на плътността на системите, зареждане, изсмукване и прибиране на хладилен агент с оглед неизпускането му в атмосферата.

Обученията завършват с изпит по теория и практика пред комисия, назначена от Българската Браншова Камара - Машиностроене. Издържалите изпита получават документ за правоспособност с валидност 5 години, който се признава в страните от ЕС. В съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2067, от 01.07.2017г., притежаването на този документ е задължително изискване за физическите лица, които извършват следните дейности:
• проверка за течове от оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 5 тона СО2 еквивалент или повече, които не се съдържат в пяна, с изключение на оборудване, което е херметично уплътнено и етикетирано като такова, а намиращите се в него флуорсъдържащи парникови газове са в количества под 10 тона СО2 еквивалент;
• събиране и съхранение;
• монтаж;
• ремонт, поддръжка или сервизно обслужване;
• извеждане от експлоатация.

След успешно преминаване на обучението ЦПО към Рувекс АД издава и Удостоверение за професионално обучение по част от професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Топлотехника - топлинна, климатична и вентилационна“ по образец на Министерството на образованието и науката.