Термопомпени инсталации - част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации"

Продължителност
38 учебни часа
18 учебни часа теория и 20 учебни часа практика
Цена
860.00 лв.
Форма на обучение
Вечерна
Документ
Удостоверение за професионално обучение

Обучението по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" - Термопомпени инсталации е с продължителност 38 учебни часа. Програмата на обучението е с практическа насоченост, а формата на провеждане е вечерна, за да бъде удобна за работещите.

След приключване на курса получавате Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката и регистрация в списъка на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Kъм Удостоверението за професионално обучение се издава Europass приложение, което да го легитимира в страните от Европейския съюз.

След края на обучението Вие ще умеете да:

 • да анализирате възможностите за инсталиране на термопомпена инсталация в конкретно място или обект;
 • да прогнозирате техническите и икономическите параметри на термопомпена система, като избирате най-подходящия тип термопомпа за конкретния обект;
 • да инсталирате в екип термопомпена инсталация, съгласно приложена техническа документация;
 • да избирате необходимите инструменти и материали;
 • да избирате необходимите лични предпазни средства;
 • да извършвате диагностика на термопомпена система, като откривате и решавате евентуални технически проблеми;
 • да извършвате обслужване и мониторинг на действаща термопомпена система.

Предстоящи курсове
Запиши се

Теория

Строителна топлофизика

Термопомпена технология

Основни възли на термопомпата

Инсталиране на термопомпени инсталации

Соларни системи за производство на топла вода за БГВ и отопление

Изпит по теория

Практика

Строителна топлофизика

Термопомпена технология

Основни възли на термопомпата

Соларни системи за производство на топла вода за БГВ и отопление

Инсталиране на термопомпени инсталации

Експлоатация и ремонт на термопомпени съоръжения и инсталации

Изпит по практика

logo изчисляване на топлотехнически величини и хидравлични параметри

logo обясняване на принципа на действие и устройството на съоръжения и инсталации за производство на топлинна енергия от ВЕИ (геотермална енергия)

logo монтиране/демонтиране в съответствие с техническата документация съоръжения и инсталации за производство на енергия от ВЕИ (термопомпи)

logo обясняване на начините за откриване и отстраняване на повредите в системи с ВЕИ

logo извършване на технически преглед на съоръженията и инсталациите за производство на енергия от ВЕИ (термопомпи)

logo прилагане на правилата за провеждане на профилактика в съответствие с технологичната документация

logo Диплома за средно образование;

logo Медицинско свидетелство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професията;

logo Снимки в паспортен формат – 1 бр.

Осъществявайки професионалната си дейност, Вие непрекъснато придобивате нови знания, умения и компетентности. За удостоверяването им Ви е необходим документ за валидиране. Този документ потвърждава придобитите чрез работа професионални компетентности, за които нямате предварителна обучителна подготовка и Ви дава възможност да упражнявате професията си в съответствие с изискванията. Ние провеждаме процедура по валидиране по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" - Термопомпени инсталации.

Целта на процедурата по валидиране е да се установи съответствието на придобитите чрез неформално обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности с образователните изисквания.

Етапите на процедурата по валидиране са следните:

Първо: Консултация
Консултация с член от екипа на ЦПО към „РУВЕКС“ АД за определяне на професията, по която желаете да валидирате своите професионални знания, умения и компетентности и за уточняване на документите, които са необходими за доказване на притежаваните от  Вас професионални компетентности (напр. трудова книжка,  служебни бележки, автобиография, документи за образователно равнище, атестации, референции, свидетелства, удостоверения и сертификати от преминати обучения и др.)

Второ: Подаване на заявление
За да стартирате процедурата по валидиране, трябва да подадете заявление по образец до директора на ЦПО към „РУВЕКС“ АД придружено от документите, доказващи притежаваните от Вас професионални компетентности.

Вашите документи ще бъдат разгледани от Комисия по валидиране:

 1. При пълно съответствие на предоставените доказателства с предметите от държавната програма по специалността Вие ще бъдете насочени към финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална квалификация.
 2. При липса на придобити знания, умения и компетенции по някои дисциплини Вие ще бъдете насочени към допълнително обучение, което приключва с тестове, за установяване на наученото. След като се установи пълно съответствие на знанията и уменията с учебната програма, ще бъдат проведени финални изпити по теория и практика по специалността.
 3. При липса на доказателства за придобити знания, умения и компетентности е необходимо да се явите на тестове, които ще послужат за идентифициране на знанията по отделните компетенции и да изпълните практическа задача, за да докажете уменията си. При необходимост ще бъдете насочен към допълнително обучение. След успешно полагане на всички тестове ще бъдат насрочени дати за финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална компетентност. 

Документът, който ще Ви издадем при успешно премината процедура по валидиране е Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" - Термопомпени инсталации.

Цената и продължителността на процедурата по валидиране зависят от това:

 1. колко убедителни са представените от Вас доказателства;
 2. имат ли връзка със заявената за валидиране професионална квалификация;
 3. необходимо ли Ви е допълнително обучение по теория и практика;
 4. до колко Вие ще спазвате стъпките и сроковете, които ще бъдат определени във Вашия индивидуален план за валидиране.

 

ЦПО към "РУВЕКС" АД е одобрен от Българската Браншова Камара по Машиностроене и провежда обучения за хладилни и климатични техници, отговарящи на изискванията посочени в процедурите по Регламент (ЕС)2015/2067, съгласно мерките по прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламенти на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове.

Нашите курсове се провеждат от експерти в областта на хладилното, климатичното и термопомпеното оборудване. Обученията се водят по утвърдени от Национална агенция за професионално образование и обучение програми. Оборудването в залите ни е съобразено с изискванията в приложение №1 към Наредба №1 от 17.02.2017г., издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на вътрешните работи. Ние разполагаме с условия за демонстриране на операциите свързани с проверка на плътността на системите, зареждане, изсмукване и прибиране на хладилен агент с оглед неизпускането му в атмосферата.

Обученията завършват с изпит по теория и практика пред комисия, назначена от Българската Браншова Камара - Машиностроене. Издържалите изпита получават документ за правоспособност с валидност 5 години, който се признава в страните от ЕС. В съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2067, от 01.07.2017г., притежаването на този документ е задължително изискване за физическите лица, които извършват следните дейности:
• проверка за течове от оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 5 тона СО2 еквивалент или повече, които не се съдържат в пяна, с изключение на оборудване, което е херметично уплътнено и етикетирано като такова, а намиращите се в него флуорсъдържащи парникови газове са в количества под 10 тона СО2 еквивалент;
• събиране и съхранение;
• монтаж;
• ремонт, поддръжка или сервизно обслужване;
• извеждане от експлоатация.