Специалност "Оперативно счетоводство" - цяла професия "Оперативен счетоводител"

Продължителност
960 учебни часа
468 учебни часа теория и 492 учебни часа практика
Цена
3150.00 лв.

може бъде заплатена на 2 равни вноски

Форма на обучение
Вечерна Дневна
Документ
Свидетелство за професионална квалификация

Обучението по цяла професия "Оперативен счетоводител", специалност "Оперативно счетоводство" е с продължителност до 1 година и половина. Програмата е разработена балансирано и е насочена към изграждане на солидни знания и умения по професията.

След преминаване на обучението получавате свидетелство за професионална квалификация по образец на Министерството на образованието и науката. Към него може да бъде издадено и Europass приложение, което да го легитмира в страните от ЕС.

Теория

Здравословни и безопасни условия на труд

Икономика

Предприемачество

Информационна техника и технологии. Програмни продукти

Комуникация и чужд език по професията

Планиране и организиране на работния процес

Етика в професията

Текуща счетоводна обработка на отчетната  документация

Счетоводство на предприятието

Финансов и данъчен контрол

Банково счетоводство

Бюджетно счетоводство

Изпит по теория

 

Избираеми предмети:

Застрахователно и осигурително счетоводство

Международни плащания

Счетоводни стандарти

Търговско счетоводство

Практика

Информационна техника и технологии. Програмни продукти

Комуникация и чужд език по професията

Текуща счетоводна обработка на отчетната  документация

Счетоводство на предприятието

Финансов и данъчен контрол

Банково счетоводство

Бюджетно счетоводство

Производствена практика

Изпит по практика

 

Избираеми предмети:

Застрахователно и осигурително счетоводство

Международни плащания

Счетоводни стандарти

Търговско счетоводство

logo спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения.

logo прилагане на икономически знания и по предприемачество в областта на професията.

logo работа с информационни технологии, ползване на чужд език за нуждите на професията, работа в екип, правни, финансови и общи счетоводни знания.

logo познаване отраслите в стопанството и особеностите, свързани с нормативните актове, регламентиращи тяхната дейност;

logo изпълняване на дейности свързани с бизнес комуникации, работа с компютър, офис техника,

logo познаване и използване на принципите, методите, отчетните измерители.

logo познаване на имуществото на предприятието като обект на счетоводно отчитане.

logo документиране, сортиране и класиране на документите във връзка с извършените стопански операции и процеси в предприятията и институциите.

logo използване на счетоводни сметки при обработка на счетоводната документация.

logo съставяне на счетоводни записвания въз основа на стопанските операции и първичните счетоводни документи.

logo подпомагане на счетоводното приключване – месечно, тримесечно, годишно, съгласно правилата на приложимата счетоводна политика.

logo използване на инвентаризацията като метод за установяване на фактическото състояние на активите и пасивите в предприятието.

logo познава същността на калкулирането като способ за оценка, който се използва в предприятието. 

logo използване на статистическите методи в текущата счетоводна обработка и за целите на стопанския анализ и контрол на информацията

logo прилагане на изискванията на финансовия и данъчния контрол при изпълнение на служебните задължения

 

logo Диплома за средно образование;

logo Медицинско свидетлство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професията;

logo Снимки в паспортен формат – 2 бр.

Осъществявайки професионалната си дейност, Вие непрекъснато придобивате нови знания, умения и компетентности. За удостоверяването им Ви е необходим документ за валидиране. Този документ потвърждава придобитите чрез работа професионални компетентности, за които нямате предварителна обучителна подготовка и Ви дава възможност да упражнявате професията си в съответствие с изискванията. Ние провеждаме процедура по валидиране по професия "Оперативен счетоводител", специалност "Оперативно счетоводство".

Целта на процедурата по валидиране е да се установи съответствието на придобитите чрез неформално обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности с образователните изисквания.

Етапите на процедурата по валидиране са следните:

Първо: Консултация
Консултация с член от екипа на ЦПО към „Рувекс“ АД за определяне на професията, по която желаете да валидирате своите професионални знания, умения и компетентности и за уточняване на документите, които са необходими за доказване на притежаваните от  Вас професионални компетентности (напр. трудова книжка,  служебни бележки, автобиография, документи за образователно равнище, атестации, референции, свидетелства, удостоверения и сертификати от преминати обучения и др.)

Второ: Подаване на заявление
За да стартирате процедурата по валидиране, трябва да подадете заявление по образец до директора на ЦПО към Рувекс АД придружено от документите, доказващи притежаваните от Вас професионални компетентности.

Вашите документи ще бъдат разгледани от Комисия по валидиране:

  1. При пълно съответствие на предоставените доказателства с предметите от държавната програма по специалността Вие ще бъдете насочени към финални изпити по теория и практика за приобиване на професионална квалификация.
  2. При липса на придобити знания, умения и компетенции по някои дисциплини Вие ще бъдете насочени към допълнително обучение, което приключва с тестове, за установяване на наученото. След като се установи пълно съответствие на знанията и уменията с учебната програма, ще бъдат проведени финални изпити по теория и практика по специалността.
  3. При липса на доказателства за придобити знания, умения и кометентности е необходимо да се явите на тестове, които ще послужат за идентифициране на знанията по отделните компетенции и да изпълните практическа задача, за да докажете уменията си. При необходимост ще бъдете насочен към допълнително обучение. След успешно полагане на всички тестове ще бъдат насрочени дати за финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална компетентност. 

Документът, който ще Ви издадем при успешно премината процедура по валидиране е Свидетелство за валидиране на Трета степен на професионална квалификация по професия "Оперативен счетоводител", специалност "Оперативно счетоводство".

Цената и продължителността на процедурата по валидиране зависят от това:

  1. колко убедителни са представените от Вас доказателства;
  2. имат ли връзка със заявената за валидиране професионална квалификация;
  3. необходимо ли Ви е допълнително обучение по теория и практика;
  4. до колко Вие ще спазвате стъпките и сроковете, които ще бъдат определени във Вашия индивидуален план за валидиране.