Членство в АЛЦПО

От м. септември 2015 г. ЦПО към "Рувекс" АД членува в Асоциацията на лицензираните центрове за професионално обучение.

„Асоциация на лицензираните центрове за професионално обучение” е сдружение с нестопанска цел, учредено от лицензирани центрове за професионално обучение. Цели на СДРУЖЕНИЕТО са:
- да обединява и подпомага своите членове при осъществяването на дейността им по професионално обучение;
- да защитава техните права и интереси;
- издигане на авторитета, повишаване на квалификацията, професионалната култура и подобряване на обществения статус на членовете си.

На 10 и 11 септември 2015 г. в к.к. Боровец се проведе редовната годишна среща на АЛЦПО. Участие в нея взеха над 30 представители на центрове за професионално обучение – редовни членове на сдружението, включително повечето от членовете на управителния и контролния ни съвети. От страна на ЦПО към "Рувекс" АД участие в срещата взе д-р Румяна Атанасова - ръководител на учебно-методичен център. 
През първия ден на срещата бяха обсъдени основни изисквания към центровете при попълване и оформяне на документацията и работата с електронната система на Националната агенция за професионално образование и обучение. Основна тема на втория ден беше 
проекта за Постановление за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020". Представителите на центорвете се обявиха срещу запазването на сегашните ценови нива на ваучерите  и подкрепиха становището на УС на АЛЦПО с настояване за увеличение с 20-30 % на стойността на ваучерите за професионално обучение. Колегите категорично се обявиха и против идеята на някои организации стойностите на ваучерите да бъдат диференцирани по професии, което със сигурност би забавило изпълнението на дейностите и би ощетило част от центровете.

Mainimage: