ЦПО към "Рувекс" АД предлага обучение за наставници!

ЦПО към Рувекс АД дава възможност на фирмите, желаещи да си партнират с професионални гимназии, университети, центрове за професионално обучение за провеждане на обучение чрез работа – дуална форма на обучение да обучат свои служители за НАСТАВНИЦИ на ученици и възрастни.
Обучението за наставници се провежда по одобрена от Министерство на образованието единна „Програма за обучение на наставници за придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения при работа с  обучаваните за осъществяване обучение чрез работа“.
Продължителността на обучението е 32 учебни часа, съобразена с ангажираността на желаещите да се включат в обучението.
Съгласно одобрената учебна програма, изискванията за допускане до обучение за наставници са участниците да притежават професионална квалификация по професията, за която желаят да бъдат наставници на обучаеми и минимум 3г професионален стаж по професията.
След успешно приключване на обучението се издава Удостоверение за проведено обучение за наставник по образец на МОН.
Един наставник може да отговаря за максимум 5 обучаеми едновременно.
Обученията, които предлагаме, могат да бъдат проведени във Вашата организация, в залите на ЦПО към „Рувекс” АД или изнесени на предпочитано от Вас място.
Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация!

Mainimage: