Проект „Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност”

 „Рувекс” АД подписа  договор за изпълнение на проект „Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност”, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 по Грантова схема BG04-04-05 „Обучение и образователни дейности за повишаване на административния капацитет, свързан с мерките за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“, по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, управлявана от Министерство на енергетиката.

Целта на грантовата схема е Повишаване на административния капацитет на държавните и общински органи и институции  за планиране  и  изпълнение  на  мерки  за  енергийна  ефективност и възобновяема енергия /ЕЕ и ВЕИ/ чрез предоставяне на обучения и консултации.

Проектът ще се изпълнява в периода ноември  2015 – април 2016 в партньорство с Одвар Стен Ронсен - норвежки експерт по изпълнение на проекти за въвеждане на мерки по енергийна ефективност.

 Обученията ще включват следните теми:

  1. Енергиен мениджмънт на сгради;
  2. Разработване на планове за действие в съответствие с националното законодателство и съответните директиви на ЕС, свързани с мерките в сгради, улично осветление и др.;
  3. Отчитане изпълнението на плановете за действие;
  4. Основни познания за енергийните одити;
  5. Договори за енергийна ефективност с гарантиран резултат.

 Обученията могат да бъдат допълнени с теми за ЕЕ и ВЕИ в обществения транспорт, законодателство в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, най-добри практики по отношение на мерки за енергийната ефективност и в използването на възобновяеми енергийни източници в сгради и решения по казуси.

Предвидено е „Рувекс” АД да обучи 360 служители на държавната и общинска администрация в София – 2 обучения, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца и Благоевград.

 

Записването на обучаеми продължава. Повече информация е налична тук!

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ПрограмаBG04 “Eнергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от „Рувекс” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните – донори и Програмния оператор на Програма BG04 “Eнергийна ефективност и възобновяема енергия”.