Заявете своя ваучер за обучение сега!

Отворено е кандидатстването за получаване на ваучери за обучения по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Информация за процедурата по кандидатстване е достъпна на адрес  http://212.122.187.78:8012/service_description.aspx?ID=6b563855-0d63-40e7-906f-bae5c31369c5. Кандидатстването става чрез бутона "Заяви" в долния край на страницата.

Ваучерите ще се предоставят на лица, които са:
- на трудов договор в предприятия извън публичната администрация;
- със средна или по-ниска степен на образование.

Заявлението се подава или по електронен път или на хартия - лично в ДБТ (и за двата вида прием само в работни дни, между 8.30ч. и 17.00 ч.). Към Заявлението, в което се попълват лични данни на кандидата и информация за контакт, се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст "Вярно с оригинала" и подпис на лицето:
- копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях. Документите за завършено образование, издадени в чужбина следва да бъдат преведени и легализирани;
- копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения.
При подаване на заявление по електронен път трябва да имате предвид, че файловете, които можете да прикачите, трябва да бъдат във формат PDF, JPG, JPEG или PNG. Файлът не може да бъде по-голям от 500 KB.
 
През периода на изпълнение на проекта имате право да се включите в курс за професионална квалификация и ключова компетентност. За всяко обучение се подава отделно заявление. Лицата не могат да се обучават едновременно в курс за професионално обучение и ключова компетентност!
 
ДБТ уведомява одобрените и неодобрените кандидати по начин, посочен от тях в заявлението, в 14 дневен срок от подаването му. Одобрените лица, в срок до 5 работни дни от уведомяването се явяват лично в ДБТ за издаване на уведомление за избор на доставчик на обучение.
Одобрените лица могат да отложат явяването си в ДБТ в указания по-горе срок. В този случай лицата уведомяват ДБТ по телефон, по електронна поща или с писмо за удължаване на срока за явяване, като удължаването е не повече от 10 работни дни след изтичане на срока от 5 работни дни.
 
Учебен център "Рувекс" като лицензиран доставчик по програма "Развитие на човешките ресурси" ще организира избраното от Вас обучение, при сформиране на група от желаещи!
 
След получаване на уведомлението от Бюрото по труда, заповядайте в  Учебен център "Рувекс",  за да попълним нужната информация за записване в курс, след което от Бюрото по труда ще получите ваучера за обучение.
 
Mainimage: