Електромонтьор

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация попрофесия „Електромонтьор” по специалностите „Електрически машини и апарати”, "Електрически инсталации", "Електрообзавеждане на производството" и "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника". Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Специалност "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника" - ново!
Наименование и код на професионалното направление: 522 Електротехника и енергетика
Наименование и код на Професията: 522020 Електромонтьор
Наименование и код на специалността: 5220209 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника
Степен на професионална квалификация: Втора

Продължителност: 660 учебни часа;
Брой часове по теория: 330 часа
Брой часове по практика: 330 часа
Форма на обучението: дневна

Специалност "Електрически инсталации"
Наименование и код на професионалното направление: 522 Електротехника и енергетика
Наименование и код на Професията: 522020 Електромонтьор
Наименование и код на специалността: 52202010 Електрически инсталации

Степен на професионална квалификация: Втора

Продължителност: 840 учебни часа;
Брой часове по теория: 372 часа
Брой часове по практика: 468 часа

Форма на обучението: дневна

Специалност "Електрообзавеждане на производството"
Наименование и код на професионалното направление: 522 Електротехника и енергетика
Наименование и код на Професията: 522020 Електромонтьор
Наименование и код на специалността: 5220204 Електрообзавеждане на производството

Степен на професионална квалификация: Втора

Продължителност: 894 учебни часа;
Брой часове по теория: 407 часа
Брой часове по практика: 487 часа

Форма на обучението: дневна

Специалност "Електрически машини и апарати"
Наименование и код на професионалното направление: 522 Електротехника и енергетика
Наименование и код на Професията: 522020 Електромонтьор
Наименование и код на специалността: 5220201 Електрически машини и апарати

Степен на професионална квалификация: Втора

Продължителност: 814 учебни часа;
Брой часове по теория: 357 часа
Брой часове по практика: 457 часа

Форма на обучението: дневна

 

Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за придобита професионална квалификация.