Хотелиер

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Хотелиер”, специалност „Организация на дейности в места за настаняване”. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Специалност: Организация на дейности в места за настаняване - ново!
Наименование и код на професионалното направление: 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
Наименование и код на Професията: 811010 Хотелиер
Наименование и код на специалността: 811010 Организация на дейности в места за настаняване
Степен на професионална квалификация: Втора

Продължителност: 660 учебни часа;
Брой часове по теория: 314 часа
Брой часове по практика: 346 часа

Форма на обучението: дневна/вечерна/ задочна/дистанционна/ индивидуална