Икономист

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Икономист” по специалност "Икономика и мениджмънт". Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Наименование и код на професионалното направление: 345 Администрация и управление
Наименование и код на Професията: 345120 Икономист
Наименование и код на специалността: 3451204 Икономика и мениджмънт
Степен на професионална квалификация: трета

Продължителност: 1164 учебни часа;
Брой часове по теория: 524 часа
Брой часове по практика: 640 часа
Форма на обучението: дневна

Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за придобита професионална квалификация.