Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация попрофесия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи” по специалностите "Външни ВиК Мрежи" и "Вътрешни ВиК Мрежи". Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Специалност "Външни ВиК Мрежи"
Наименование и код на професионалното направление: 582 Строителство
Наименование и код на Професията: 582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи
Наименование и код на специалността: 5820502 Външни ВиК мрежи
Степен на професионална квалификация: Втора

Продължителност: 694 учебни часа;
Брой часове по теория: 166 часа
Брой часове по практика: 528 часа

Форма на обучението: дневна/вечерна/задочна

Специалност "Вътрешни ВиК Мрежи"Наименование и код на професионалното направление: 582 Строителство
Наименование и код на Професията: 582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи
Наименование и код на специалността: 5820501 Вътрешни ВиК мрежи
Степен на професионална квалификация: Втора

Продължителност: 694 учебни часа;
Брой часове по теория: 154 часа
Брой часове по практика: 540 часа

Форма на обучението: дневна/вечерна/задочна

 

Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за придобита професионална квалификация.