Монтьор на електронна техника

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Монтьор на електронна техника”, специалност "Микропроцесорна техника". Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Специалност "Микропроцесорна техника" - ново!
Наименование и код на професионалното направление: 523 Електроника и автоматизация
Наименование и код на Професията: 523040 Монтьор на електронна техника
Наименование и код на специалността: 5230402 Микропроцесорна техника
Степен на професионална квалификация: втора

Продължителност: 660 учебни часа;
Брой часове по теория: 277 часа
Брой часове по практика: 383 часа
Форма на обучението: дневна/вечерна/задочна/индивидуална

Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за придобита професионална квалификация.