Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация попрофесия „Монтьор на енергийни съоражения и инсталации” по специалностите „Газова техника”, "Топлоенергетика" и "Топлотехника". Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Специалност "Топлоенергетика"
Наименование и код на професионалното направление: 522 Електротехника и енергетика
Наименование и код на Професията: 522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации
Наименование и код на специалността: 5220401 Топлоенергетика

Степен на професионална квалификация: Втора

Продължителност: 900 учебни часа;
Брой часове по теория: 486 часа
Брой часове по практика: 414 часа

Форма на обучението: дневна

Специалност "Газова техника"
Наименование и код на професионалното направление: 522 Електротехника и енергетика
Наименование и код на Професията: 522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации
Наименование и код на специалността: 5220406 Газова техника

Степен на професионална квалификация: Втора

Продължителност: 900 учебни часа;
Брой часове по теория: 466 часа
Брой часове по практика: 434 часа

Форма на обучението: дневна

Специалност "Топлотехника"
Наименование и код на професионалното направление: 522 Електротехника и енергетика
Наименование и код на Професията: 522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации
Наименование и код на специалността: 5220409 Топлотехника

Степен на професионална квалификация: Втора

Продължителност: 900 учебни часа;
Брой часове по теория: 476 часа
Брой часове по практика: 424 часа

Форма на обучението: дневна

 

Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за придобита професионална квалификация.