Монтьор на компютърни системи

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Монтьор на компютърни системи”, специалности "Компютърна техника и технологии" и "Компютърни мрежи". Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Специалност "Компютърна техника и технологии" - ново!
Наименование и код на професионалното направление: 523 Електроника и автоматизация
Наименование и код на Професията: 523060 Монтьор на компютърни системи
Наименование и код на специалността: 5230601 Компютърна техника и технологии
Степен на професионална квалификация: втора

Продължителност: 660 учебни часа;
Брой часове по теория: 310 часа
Брой часове по практика: 350 часа
Форма на обучението: дневна/вечерна/задочна/дистанционна/индивидуална

Специалност "Микропроцесорна техника" - ново!
Наименование и код на професионалното направление: 523 Електроника и автоматизация
Наименование и код на Професията: 523060 Монтьор на компютърни системи
Наименование и код на специалността: 5230602 Компютърни мрежи
Степен на професионална квалификация: втора

Продължителност: 960 учебни часа;
Брой часове по теория: 284 часа
Брой часове по практика: 376 часа
Форма на обучението: дневна/вечерна/задочна/дистанционна/индивидуална

 

Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за придобита професионална квалификация.