Офис-мениджър

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Офис-мениджър” по специалност "Бизнес администрация". Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Наименование и код на професионалното направление: 346 Секретарски и офис дейности
Наименование и код на Професията: 346010 Офис-мениджър
Наименование и код на специалността: 3460101 Бизнес администрация
Степен на професионална квалификация: трета

Продължителност: 1170 учебни часа;
Брой часове по теория: 418 часа
Брой часове по практика: 652 часа
Форма на обучението: дневна/вечерна/задочна

Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за придобита професионална квалификация.