Оператор на информационно осигуряване

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Оператор на информационно осигуряване” по специалност "Икономическо информационно осигуряване". Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Наименование и код на професионалното направление: 482 Приложна информатика
Наименование и код на Професията: 482020 Оператор на информационно осигуряване
Наименование и код на специалността: 4820201 Икономическо информационно осигуряване
Степен на професионална квалификация: втора

Продължителност: 318 учебни часа
Брой часове по теория: 102 часа
Брой часове по практика: 216 часа

Форма на обучение: дневна/вечерна/задочна

Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за придобита професионална квалификация.