Оператор в производството на облекло

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Оператор в производството на облекло”, специалност „Производство на облекло от текстил”. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Специалност: Производство на облекло от текстил - ново!
Наименование и код на професионалното направление: 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
Наименование и код на Професията: 542050 Оператор в производството на облекло
Наименование и код на специалността: 5420501 Производство на облекло от текстил
Степен на професионална квалификация: Втора

Продължителност: 660 учебни часа;
Брой часове по теория: 266 часа
Брой часове по практика: 394 часа

Форма на обучението: дневна/вечерна/ задочна/дистанционна/ индивидуална

Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за придобита професионална квалификация.