Посредник на трудовата борса

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Посредник на трудовата борса” по специалност "Посредник на трудовата борса". Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Наименование и код на професионалното направление: 762 Социални дейности
Наименование и код на Професията: 762010 Посредник на трудовата борса
Наименование и код на специалността: 7620101 Посредник на трудовата борса
Степен на професионална квалификация: трета

Продължителност: 960 учебни часа
Брой часове по теория: 361 часа
Брой часове по практика: 599 часа
Форма на обучението: дневна/вечерна/задочна

Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за придобита професионална квалификация.