Продавач-консултант

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Продавач-консултант” по специалност "Продавач-консултант". Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Наименование и код на професионалното направление: 341 Продажби на едро и дребно
Наименование и код на Професията: 341020 Продавач-консултант
Наименование и код на специалността: 3410201 Продавач-консултант
Степен на професионална квалификация: втора

Продължителност: 960 учебни часа;
Брой часове по теория: 384 часа
Брой часове по практика: 576часа
Форма на обучението: дневна/вечерна/задочна

Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за придобита професионална квалификация.