Програмист

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Програмист” по специалност "Програмно осигуряване". Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Наименование и код на професионалното направление: 481 Компютърни науки
Наименование и код на Професията: 481010 Програмист
Наименование и код на специалността: 4810101 Програмно осигуряване
Степен на професионална квалификация: втора

Продължителност: 728 учебни часа
Брой часове по теория: 271 часа
Брой часове по практика: 457 часа

Форма на обучение: дневна/вечерна

Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за придобита професионална квалификация.