Системен програмист

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Системен програмист” по специалност "Системно програмиране". Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Наименование и код на професионалното направление: 481 Компютърни науки
Наименование и код на Професията: 481020 Системен програмист
Наименование и код на специалността: 4810201 Системно програмиране
Степен на професионална квалификация: трета

Продължителност: 1115 учебни часа
Брой часове по теория: 456 часа
Брой часове по практика: 659 часа

Форма на обучение: дневна/задочна

Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за придобита професионална квалификация.