44 contactPoint

Договор с Държавна агенция за метрологичен и технически наздор

ЦПО към "Рувекс" АД участва в изпълнението на сключени договори за обучение между "Рувекс" АД и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Обученията са разделени в две обособени позиции, от които Обособена позиция № 1 с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара – 4 семинара“; Обособена позиция № 2 с предмет: „Обмяна на опит и добри практики при модернизация на асансьори, произведени преди 1990 г. “

Обученията ще се проведат в изпълнение на обществена поръчка, с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара и обмен на опит и добри практики по технически надзор на асансьори в две обособени позиции”, обявена в изпълнение на Договор № BG161РО003-4.3.02-0001-С0001 за реализация на проект „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”, Операция 4.3. „Подобряване на националната инфраструктура по качеството”.