Езикови обучения за служители на НАЦИД

ЦПО към "Рувекс" АД успешно приключи договор за провеждане на чуждоезикови обучения за 12 служители на Националния център за информация и документация по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Националния център за информация и документация”. 

В рамките на проекта бяха проведени и успешно преминати курсове по английски, немски, френски и испански език, проведени в периода септември 2014 г. - януари 2015 г.

Проектът е финансиран по договор № А13-22-58/09.05.2014 г.по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”.