Изпълнен договор с Агенция по вписванията

ЦПО към "Рувекс" АД завърши успешно предоставянето на услуги за обучение за изпълнението на Договор от 05.12.2014г. с изх. №93-00-179,сключен между Агенция по вписванията и „Рувекс” АД заизпълнение на обществена поръчка по проект № А-13-22-9/17.04.2014г.„Подобряване на професионалната компетентност и ефективност на служителите в Агенция по вписванията чрез обучения по информационните технологии и административно-правно обслужвне” с  обособена позиция 2: „Провеждане на обучение по търговско право на Европейския съюз (ЕС)“по Оперативна програма „Административен капацитет”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13.

В изпълнение на горепосочения договор „РУВЕКС” АД чрез Центъра за професионално обучение извърши обучения по „Търговско право на Европейския съюз (ЕС)” за 12 служители на Агенция по вписванията в периода 05 декември 2014 г. –19 март 2015 г.