Изпълнени договори по ОПАК

ЦПО към "РУВЕКС" АД приключи договори за провеждане на обучения по ключови компетентности, чуждоезикови и компютърни обучения със следните Възложители:

- Община Видин: проект № М13-22-107/01.08.2014 г., „Повишаване на квалификацията на служителите от общинска администрация Видин”; изпълнен в периода 19 януари - 31 юли 2015 г.;

- Община Димово: проект № М13-22-13/07.08.2014 г., „Разширяване на административния капацитет и надграждане на компетенциите на служителите в община Димово”; изпълнение от 13 октомври 2014 г. до 24 юли 2015 г.;

- Община Земен: проект № М13-22-35/28.07.2014 г.„Повишаване компетенциите на администрацията на община Земен за подобряване на нейната ефективност“; изпълнен в периода 10 ноември 2014 г. - 29 юни 2015 г.

- Община Ябланица: проект № М13-22-6/19.08.2014 г. „Подобряване квалификация на служителите на община Ябланица – инвестиция в бъдещето”; изпълнен в периода 29 януари - 30 юли 2015 г.;

- Община Трън: проект № М13-22-53/11.08.2014 г., „Компетентност и ефективнoст” – обучение на служителите в Община Трън”; изпълнен между 30 април и 31 юли 2015 г. 

Проектите са финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирано от Европейския социален фонд, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, приоритетна ос ІI„Управление на човешкитересурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Екипът на ЦПО към "РУВЕКС" АД изразява своите благодарности към екипите на общините Видин, Димово, Ябланица и Трън за оказаното съдействие, довело до безпроблемно и коректно изпълнение на договорите за обучение!