Изпълнение на проект „По-добри и безопасни условия на труд в „РУВЕКС“ АД“

 

На 03.07.2017 г. стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.008-1525 „По-добри и безопасни условия на труд в „РУВЕКС“ АД“, съгласно договор между Министерство на труда и социалната политика и „РУВЕКС" АД.

 

Общата цел на проекта е: Подобряване на условията на труд, безопасност и здраве в „РУВЕКС“ АД при спазване на нормите и изискванията на законодателството.

Специфичните цели са: Въвеждане на нови системи, практики и организация на труда;

Въвеждане на нови процеси за безопасни условия на труд; Обучение на работниците и служителите относно специфични рискове за безопасността и здравето.

 

В проекта са включени 54 служители на „РУВЕКС“ АД, които ще получат съвременни предпазни средства и ще се възползват от различни социални придобивки. Всички дейности по проекта целят подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което ще подобри качеството на работните места и ще рефлектира положително върху производителността на труда в „РУВЕКС“ АД.

 

Проект BG05M9OP001-1.008-1525 „По-добри и безопасни условия на труд в „РУВЕКС“ АД“ по процедура BG05M9ОP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” е финансиран от Оперативна програма „Развие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.