Обучение по "Търговско право на ЕС"

ЦПО към "Рувекс" АД стартира обучение по "Търговско право на ЕС" за служители на Агенция по вписванията.

Обучението се провежда в рамките на проект „Провеждане на обучения по информационни технологии и административно – правно обслужване“ по обособена позиция 2: „Провеждане на обучение по търговско право на Европейския съюз (ЕС)“, финансиран с договор А13-22-9/17.04.2014г. „Подобряване на професионалната компетентност и ефективност на служителите в Агенция по вписванията чрез обучения по информационните технологии и административно-правно обслужване”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.