Обучения по енергийна ефективност за администрацията

"РУВЕКС" АД чрез Центъра за професионално обучение, в партньорство с Одвар Стен Ронсен - норвежки експерт по изпълнение на проекти за въвеждане на мерки по енергийна ефективност, са сред одобрените бенефициенти по ГРАНТОВА СХЕМА BG04-04-05 „Обучения и образователни дейности за повишаване на административния капацитет по отношение на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Министерство на енергетиката, в качеството на Програмен оператор по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цели на грантовата схема: Повишаване на административния капацитет на държавните и общински органи и институции за планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия /ЕЕ и ВЕИ/ чрез предоставяне на обучения и консултации.

ЦПО към "РУВЕКС" АД, след подписване на договор с Министерството на енергетиката, ще организира и проведе 9 семинара за повишаване на административния капацитет в сферата на енергийната ефективност чрез обмяна на опит и обучения. Очаква се проектът да постигне следните резултати:
- подобрен капацитет на национално, регионално и местно ниво, за да се предприемат мерки за енергийна ефективност и да се прилагат възобновяеми енергийни решения;
- проведени 9 обучения и обучени 360 служители от държавни институции и общини за планиране на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в обществени сгради, за разработване на планове за действие в съответствие с националното законодателство и съответните директиви на ЕС;
- повишена информираност относно решенията за енергийна ефективност и възобновяема енергия.

До 15 ноември 2015 г. Министерство на енергетика продължава с набирането на служители за включване в обучения по енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия чрез номинирането им от съответната държавна или общинска администрация. Очакваният период за провеждане на обученията е ноември 2015 г. – април 2016 г.

Повече информация ще бъде достъпна през следващите седмици на страницата на ЦПО към "РУВЕКС" АД, както и на интернет портала на Програма BG04  - Енергийна ефективност и възобновяема енергия.