Проект "Региони в растеж подобрява административния капацитет на Община Никопол"

"РУВЕКС" АД  чрез своя Център за професионално обучение е изпълнител на обществена поръчка за организиране и провеждане на специализирани обучения на служителите от екипите на администрацията на Община Никопол в изпълнение на Бюджетна линия № BG16RFOP001-8.003-0003 „Региони в растеж подобрява административния капацитет на Община Никопол“, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Предвидено е провеждането на три обучения в периода 2016-1018 г., през които да преминат общо 45 служители на Община Никопол. В обученията ще бъдат засегнати следните теми:

Обучение 1:
Управление на инфраструктурни проекти в сферата на енергийната ефективност;
- Общини, енергийни ресурси и устойчиво развитие – функции на общините в енергийния сектор, енергийна политика и устойчиво развитие.

Обучение 2:
Технико-икономическа оценка на енергоспестяващите мерки и на проектите;
Управление на риска при изпълнение на проекти за енергийна ефективност.

Обучение 3:
Енергиен мениджмънт;
- Енергиен мониторинг.

Целта на проекта е повишаване на административния капацитет на служителите от  общинска администрация "Никопол" за подготовка и изпълнение на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони" на ОПРР 2014-2020 г.