44 contactPoint

Специалност "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника" - цяла професия "Електротехник"

Продължителност
960 учебни часа

480 учебни часа теория и 480 учебни часа практика

Цена
6720.00 лв.

Може да бъде заплатаена на 2 равни вноски

Форма на обучение
Вечерна Дневна
Документ
Свидетелство за професионална квалификация

Обучението по цяла професия "Електротехник", специалност "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника" е с продължителност до 1 година и половина и ще Ви даде обширни познания в сферата. 

След успешно преминаване на обучението ще можете да извършвате дейности по изработка, монтаж, демонтаж, диагностика, ремонт и изпитване на подемна и асансьорна техника.

Документът, който ще получите при успешно завършване на обучението е Свидетелство за професионална квалификация, което е по образец на Министерството на образованието и науката. Към него, по Ваше желание, можем да издадем Europass приложение, което го легитимира в ЕС.

 

Теория

Здравословни и безопасни условия на труд

Икономика

Предприемачество

Информационни технологии

Бизнес комуникации

Чужд език по професията

Електротехника

Електроника

Техническа механика

Електротехническо чертане

Електротехнически материали

Електроенергетика

Електрически инсталации

Електрически машини и апарати

Устройство на асансьори и подемници

Управление на асансьори и подемници

Асансьори със сложно управление

Монтаж, експлоатация и ремонт на асансьори и подемници

Проектиране на асансьори

Автоматизация

Изпит по теория

 

Избираеми предмети:

Изготвяне на електротехнически проект с програмен продукт

Безопасна експлоатация на електрически уредби

Практика

Обработка на материали

Електромонтаж

Електрически измервания

Електрически машини и апарати

По специалността

Производствена практика

Изпит по практика

 

Избираеми предмети:

Изготвяне на електротехнически проект с програмен продукт

Безопасна експлоатация на електрически уредби

logo  спазване на основните правила за безопасна работа

logo оказване на долекарска помощ на пострадали от електрически ток

logo осъществяване на ефективна комуникация с членове на работния екип и с клиенти

logo разчитане с компютър на електрически схеми и чертежи на електротехнически съоръжения

logo монтиране и демонтиране на елементи, възли и цялостно електротехническо оборудване 

logo измерване на електрически и неелектрически величини

logo извършване на оглед, диагностика и техническо обслужване на електротехническо оборудване

logo ремонтиране и проверяване на годността и безопасността на електрическите съоръжения

logo монтиране и осигуряване на сервизно обслужване на подемна техника и асансьорни уредби

logo консултиране на клиенти относно техническото обслужване и поддръжката на подемна техника и асансьорни уредби

logo Диплома за средно образование;

logo Медицинско свидетелство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професията;

logo Снимка в паспортен формат – 2 бр.

Център за професионално обучение към "Рувекс" АД провежда обучения за потвърждаване и придобиване на квалификационна група по електробезопасност. Обученията се извършват съгласно ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. 

Специализираното обучение за безопасност и проверка на знанията е необходимо на електротехническия персонал, който извършва техническата експлоатация, оперативното обслужване на действащото електрообзавеждане, изпълнението на ремонти, реконструкции и модернизации.