Фотоволтаични инсталации
Кирил Конов

Фотоволтаични инсталации

Курсът по „Фотоволтаични инсталации" се провежда като професионално обучение по част от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Възобновяеми енергийни източници" и е с продължителност 54 учебни часа.

След успешно преминаване на обучението получавате Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН и регистрация в Списъци на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ - монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Термопомпени и соларни системи
Христо ВърбановКирил Конов

Термопомпени и соларни системи

Курсът "Термопомпени и соларни системи" се провежда като професионално обучение по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" и е с продължителност 46 учебни часа.

След успешно преминаване на обучението получавате Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН и регистрация в Списъци на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ - монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Слънчеви топлинни инсталации
Христо Върбанов

Слънчеви топлинни инсталации

Курсът "Слънчеви топлинни инсталации" се провежда като професионално обучение по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" и е с продължителност 12 учебни часа. 

След успешно преминаване на обучението получавате Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН и регистрация в Списъци на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ - монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Обучение за работа с флуорсъдържащи парникови газове
Йордан Стоянов

Обучение за работа с флуорсъдържащи парникови газове

Oбучението за работа с флуорсъдържащи парникови газове е предназначено за хладилни и климатични техници, отговарящи на изискванията посочени в процедурите по Регламент (ЕС) 2015/2067, съгласно мерките по прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламенти на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове.

Обучението се провежда в рамките на три дни и завършва с изпит по теория и практика пред комисия, назначена от Българската Браншова Камара по Машиностроене. Издържалите изпита получават документ за правоспособност с валидност 5 години, който се признава в страните от ЕС.


Обучение за работа с флуорирани парникови газове на МПС
Йордан Стоянов

Обучение за работа с флуорирани парникови газове на МПС

Oбучението за работа с флуорирани парникови газове на моторни превозни средства се провежда съгласно Регламент (ЕО) 307/2008 г. и в съответствие с Регламент (ЕС) 517/2014.

След успешното му преминаване получавате документ за правоспособност (сертификат) с валидност 5 години, който се издава от Българската Браншова Камара по Машиностроене.


Фотоволтаични инсталации - 2021/22
Кирил Конов

Фотоволтаични инсталации - 2021/22

Обучение по част от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Възобновяеми енергийни източници" - „Фотоволтаични инсталации".

След приключване на курса получавате Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката и регистрация в списъка на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).


Термопомпени инсталации - 2021/22
Христо ВърбановКирил Конов

Термопомпени инсталации - 2021/22

Обучението по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" - Термопомпени инсталации е с продължителност 28 учебни часа. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение по образец на МОН и регистрация в списъка на АУЕР.