Валидиране на професионални компетентности

Осъществявайки професионалната си дейност, Вие непрекъснато придобивате нови знания, умения и компетентности. За удостоверяването им Ви е необходим документ за валидиране. Този документ потвърждава придобитите чрез работа професионални компетентности, за които нямате предварителна обучителна подготовка и Ви дава възможност да упражнявате професията си в съответствие с изискванията.

Целта на процедурата по валидиране е да се установи съответствието на придобитите чрез неформално обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности с образователните изисквания.

Етапите на процедурата по валидиране са следните:

Първо: Консултация
Консултация с член от екипа на ЦПО към „РУВЕКС“ АД за определяне на професията, по която желаете да валидирате своите професионални знания, умения и компетентности и за уточняване на документите, които са необходими за доказване на притежаваните от Вас професионални компетентности (напр. трудова книжка, служебни бележки, автобиография, документи за образователно равнище, атестации, референции, свидетелства, удостоверения и сертификати от преминати обучения и др.).

Второ: Подаване на заявление
За да стартирате процедурата по валидиране, трябва да подадете заявление по образец до директора на ЦПО към "РУВЕКС" АД придружено от документите, доказващи притежаваните от Вас професионални компетентности.

Трето: Разглеждане на документите от Комисия по валидиране

Вашите документи ще бъдат разгледани от Комисия по валидиране.

Четвърто: Насочване към допълнително обучение или насрочване на финални изпити

При пълно съответствие на предоставените доказателства с предметите от държавната програма по специалността Вие ще бъдете насочени към финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална квалификация.

  1. При липса на придобити знания, умения и компетенции по някои дисциплини Вие ще бъдете насочени към допълнително обучение, което приключва с тестове, за установяване на наученото. След като се установи пълно съответствие на знанията и уменията с учебната програма, ще бъдат проведени финални изпити по теория и практика по специалността.
  2. При липса на доказателства за придобити знания, умения и компетентности е необходимо да се явите на тестове, които ще послужат за идентифициране на знанията по отделните компетенции и да изпълните практическа задача, за да докажете уменията си. При необходимост ще бъдете насочен към допълнително обучение. След успешно полагане на всички тестове ще бъдат насрочени дати за финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална компетентност. 

Пето: Получаване на документ за валидиране

Документът, който се издава след валидиране е в зависимост от това дали желаете да удостоверите знанията си по цяла професия или само по част от професия.
При валидиране на част от професия Вие ще получите Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия.
При валидиране на цяла професия Вие ще получите Свидетелство за валидиране на степен на професионална квалификация за цяла професия.

Цената и продължителността на процедурата по валидиране зависи от следното:

  1.   какво ще валидирате –  част от професия или цяла професия;
  2.   колко убедителни са представените от Вас доказателства;
  3.   имат ли представените доказателства връзка със заявената за валидиране професионална квалификация;
  4.   необходимо ли Ви е допълнително обучение по теория и практика по съответната професия;
  5.   до колко Вие ще спазвате стъпките и сроковете, които ще бъдат определени във Вашия индивидуален план за валидиране.

Ако имате допълнителни въпроси или искате да получите повече информация, не се колебайте да се свържете с нас!