Налични курсове

Фотоволтаични инсталации
Кирил Конов

Фотоволтаични инсталации

Курсът по „Фотоволтаични инсталации" се провежда като професионално обучение по част от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Възобновяеми енергийни източници" и е с продължителност 54 учебни часа.

След успешно преминаване на обучението получавате Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН и регистрация в Списъци на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ - монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Термопомпени и соларни системи
Христо ВърбановКирил Конов

Термопомпени и соларни системи

Курсът "Термопомпени и соларни системи" се провежда като професионално обучение по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" и е с продължителност 46 учебни часа.

След успешно преминаване на обучението получавате Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН и регистрация в Списъци на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ - монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Слънчеви топлинни инсталации
Христо Върбанов

Слънчеви топлинни инсталации

Курсът "Слънчеви топлинни инсталации" се провежда като професионално обучение по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" и е с продължителност 12 учебни часа. 

След успешно преминаване на обучението получавате Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН и регистрация в Списъци на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ - монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Обучение за работа с флуорсъдържащи парникови газове
Йордан Стоянов

Обучение за работа с флуорсъдържащи парникови газове

Oбучението за работа с флуорсъдържащи парникови газове е предназначено за хладилни и климатични техници, отговарящи на изискванията посочени в процедурите по Регламент (ЕС) 2015/2067, съгласно мерките по прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламенти на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове.

Обучението се провежда в рамките на три дни и завършва с изпит по теория и практика пред комисия, назначена от Българската Браншова Камара по Машиностроене. Издържалите изпита получават документ за правоспособност с валидност 5 години, който се признава в страните от ЕС.


Обучение за работа с флуорирани парникови газове на МПС
Йордан Стоянов

Обучение за работа с флуорирани парникови газове на МПС

Oбучението за работа с флуорирани парникови газове на моторни превозни средства се провежда съгласно Регламент (ЕО) 307/2008 г. и в съответствие с Регламент (ЕС) 517/2014.

След успешното му преминаване получавате документ за правоспособност (сертификат) с валидност 5 години, който се издава от Българската Браншова Камара по Машиностроене.


Фотоволтаични инсталации - 2021/22
Кирил Конов

Фотоволтаични инсталации - 2021/22

Обучение по част от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Възобновяеми енергийни източници" - „Фотоволтаични инсталации".

След приключване на курса получавате Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката и регистрация в списъка на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).


Термопомпени инсталации - 2021/22
Христо ВърбановКирил Конов

Термопомпени инсталации - 2021/22

Обучението по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" - Термопомпени инсталации е с продължителност 28 учебни часа. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение по образец на МОН и регистрация в списъка на АУЕР.

Електрически инсталации

Електрически инсталации

Обучението по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации" е с продължителност 92 уч. часа. 

След успешно преминаване на обучението получавате Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Електробезопасност

Електробезопасност

Обучение за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V

Електрически машини и апарати 2021

Електрически машини и апарати 2021

Обучение по част от професия "Електромонтьор", специалност "Електрически машини и апарати".

След успешно преминаване на курса получавате Удостоверение за професионално обучение.

Електрически инсталации -  2021

Електрически инсталации - 2021

Обучение по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации". 

След успешно преминаване на обучението получавате Удостоверение за професионално обучение.


Електрически инсталации - 2020/21
Иван АнгеловНиколай Матанов

Електрически инсталации - 2020/21

Обучение по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации". 

След успешно преминаване на обучението получавате Удостоверение за професионално обучение.

Оперативно счетоводство - Счетоводство на предприятието
Кирил ЛучковГалина Чиприянова

Оперативно счетоводство - Счетоводство на предприятието

Обучение по част от професия „Оперативен счетоводител”, специалност „Оперативно счетоводство” – Счетоводство на предприятието. 

Продължителност - 80 учебни часа. 

След успешно преминаване на обучението получавате Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Счетоводство на предприятието - начално ниво
Кирил ЛучковГалина Чиприянова

Счетоводство на предприятието - начално ниво

Курсът "Счетоводство на предприятието" дава на обучаемите базови познания в областта на счетоводството.

Хладилна техника
Йордан Стоянов

Хладилна техника

Курсът по „Хладилна техника" се провежда като професионално обучение по част от професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна".

След успешно преминаване на обучението получавате Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката.

Топлотехника - топлинна, климатична и вентилационна

Топлотехника - топлинна, климатична и вентилационна

Обучението по част от професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна" е с продължителност 100 уч. ч. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение.

Заваряване

Заваряване

Обучение по част от професия "Заварчик", специалност "Заваряване". 

Обучението е с продължителност 16 учебни часа.

След приключване на обучението получавате Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката.

Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност

Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност

Курсът е организиран в изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност”, финансиран по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Грантова схема BG04-04-05

Обучения за психологическа подкрепа в областта на социалните дейности
Николай Ганчев

Обучения за психологическа подкрепа в областта на социалните дейности

Обученията се провеждат в изпълнение на проект по процедура BG05M90P001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020


Компютърни мрежи

Компютърни мрежи

Обучението по част от професия "Техник на компютърни системи", специалност "Компютърни мрежи". 

След успешно преминаване на обучението получавате Удостоверение за професионално обучение.

Газова техника (част от професия)

Газова техника (част от професия)

Обучението по част от професия "Техник на съоръжения и инсталации", специалност "Газова техника" е с продължителност 100 уч.ч. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение.

Термопомпени инсталации

Термопомпени инсталации

Курсът „Термопомпени инсталации“ е с продължителност 60 учебни часа. Успешно преминалите курса ще придобият Удостоверение за професионално обучение по част от професия  „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Възобновяеми енергийни източници”.

Електрически машини и апарати

Електрически машини и апарати

Обучение по част от професия "Електромонтьор", специалност "Електрически машини и апарати".
Обучението е с продължителност 100 уч. ч.
След успешно преминаване на обучението получавате удостоверение за професионално обучение.

Обучение за наставници
Ива Стоманярска

Обучение за наставници

Обучението за наставници се провежда по одобрена от Министерство на образованието и науката единна „Програма за обучение на наставници за придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения при работа с обучаваните за осъществяване обучение чрез работа".

След успешно преминаване на обучението получавате Удостоверение за проведено обучение за наставник по образец на МОН.


Дуалното професионално образование и обучение – инвестиция в бъдещето
Ива Стоманярска

Дуалното професионално образование и обучение – инвестиция в бъдещето

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.