44 contactPoint

Екипът на ЦПО към Рувекс АД

Милена Луканова

Директор

m.lukanova@ruvex.eu

02/976 15 31; 0886 611 150

Вихра Спасова

Зам. директор

v.spasova@ruvex.eu

02/976 15 49; 0889 444 914

Цветелина Димитрова

Технически сътрудник

t.popova@ruvex.eu

02/976 15 15

Мария Христова

Маркетинг и Реклама

m.hristova@ruvex.eu

02/9761522

Мария Митева

Технически сътрудник

m.miteva@ruvex.eu

02/976 15 79; 0887 412 756

Част от преподавателския състав:

маг. инж. Христо Върбанов

Магистър инженер по специалност „Топлинна и хладилна техника“

h.varbanov@ruvex.eu

Маг. инж. Христо Върбанов е завършил Техническия университет в София, специалност „Топлинна и хладилна техника“.
Средното си образование е завършил в Техникум по енергетика „Вилхелм Пик”, специалност „Топлинна и хладилна техника“.
През 1997 година инж. Върбанов се присъединява към екипа на „Рувекс” АД.
Днес той оглавява отдел „Доставки” и води обучения по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници", курс Термопомпени инсталации.

д-р Румяна Атанасова

Доктор по специалност „Световно стопанство и международни икономически отношения“
Магистър по специалност „Европеистика“ и по специалност „Журналистика“
r.atanassova@ruvex.eu

Д-р Румяна Атанасова е с богат опит в управлението на проекти в различни области и дългогодишен университетски преподавател в тази област на магистри. Завършила е докторантура в УНСС, магистратура в Университета Бирмингам и СУ „Св. Климент Охридски“. Член е на Управителния съвет на Института за управление на проекти PMI), секцията във Финландия. Управлявала е международни и национални проекти в областта на ИТ, образование, заетост, инфраструктура, култура, наука, енергийна ефективност, и др. Уникалният опит не само като ръководител на проекти, но и като член на екипа на Управляващ и Сертифициращ орган, на бенефициент и оценител и дава възможност да предаде знание за всички страни на управлението на проекти в трите ограничения - обхват, време и средства.

маг. инж. Кирил Конов

Магистър инженер по специалност „Електроакустика и ултразвукова техника“

k.konov@ruvex.eu

Маг. инж. Кирил Конов е завършил Националния технически университет на Украйна „Киевски политехнически институт“.
През 2010-2011 година в рамките на един от първите европейски проекти, свързани с възобновяемите енергийни източници INSTALL+ RES, е сертифициран за обучител на инсталатори на Фотоволтаични системи и Термопомпени инсталации.
Автор и съавтор на първите учебни програми и учебни помагала за специалността „Възобновяеми енергийни източници“, изучавана в професионалните гимназии.
Водещ преподавател по специалността „Възобновяеми енергийни източници“ в СПГЕ „Джон Атанасов“.
От 1994 година преподава в областта на средното професионално образование, в момента е Главен учител в СПГЕ „Джон Атанасов“.

доц. д-р Галина Чиприянова

Доктор по специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“
Магистър по специалност „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия“
g.chipriyanova@ruvex.bg

Доц. д-р Галина Чиприянова е преподавател към катедра „Счетоводна отчетност“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. Завършила е ОКС „бакалавър“, спец. „Счетоводство и контрол“ и ОКС „магистър“, спец. „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия“ в Свищов. През 2013 г. придобива ОНС „доктор“ по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводство)“. Водещ лектор е по дисциплините: „Финансово счетоводство“, „Счетоводни концепции и стандарти“, „Счетоводен анализ на финансовите отчети“, „Съдебно-счетоводни експертизи“, „Financial Accounting“. Изнасяла е лекции по „Финансово счетоводство“ на английски език при участия по програма „Еразъм+“ в университети в Италия, Турция, Сърбия, Румъния. Участва като старши експерт и старши изследовател в международни, национални и научно-изследователски проекти. Има над 80 публикации в областта на счетоводството и одита.

маг. инж. Йордан Стоянов

Магистър инженер по специалност „Топлотехника“

y.stoyanov@ruvex.bg

Маг. инж. Йордан Стоянов е завършил с отличие Техническия университет в София.
През годините той натрупва опит в областите проектиране, диагностика и сервизна дейност на хладилни и термопомпени системи. Специалността си развива в посока проектиране, проучване и разработване, асемблиране и тестване на термопомпени системи.
Към момента маг. инж. Стоянов е докторант към ХТМУ по направление промишлена топлотехника.
Друго направление, което представлява интерес за инж. Стоянов е провеждането на обучения насочени към практиката и прилагането на Европейската регулаторна разпоредба относно защита на околната среда при работа с хладилни и термопомпени хладилни системи.

Mrs. Olga Bonnici

Магистър по специалност „Английска филология“

o.bonnici@ruvex.bg

Г-жа Бонничи е следвала и продължава да следва мотото на ЦПО към „РУВЕКС“  АД - Never stop learning!

След 114-та Английска езикова гимназия, тя е завършила Английска филология във ВТУ ,,Св.св. Кирил и Методий“. Започнала работа като преводач към Интерпред и после към БАН, се впуска в преподавателската професия отначало в Софийска математическа гимназия, а след това отдава 13 години на УНСС в Департамента за чужди езици.

Животът я изпраща в чужбина, където ръководи школа за изучаване на английски език като част от EIE Institute (Malta), а също и за няколко години администрира клона на European University (Malta) – частен швейцарски университет с клонове в Барселона, Кипър, Мадрид, Тбилиси, Тирана. През целия си трудов живот, а и след това, тя е редувала преводаческата с преподавателската работа. Не е възможно да се изброят всички курсове и семинари за повишаване на квалификацията и в двете професии, на които е присъствала, но едно е сигурно – тя никога не престава да се учи!