Професионални обучения

Център за професионално обучение (ЦПО) към „РУВЕКС” АД е открит през 2009 г.  и е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768. Ние провеждаме обучения по част от професия и по цяла професия, както и обучения за придобиване на правоспособност.

Обученията по част от професия са с по-малък брой часове и по-малка продължителност. В програмата им се набляга на специфичните предмети за съответната професия. След успешно завършване на обучение по част от професия издаваме удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Обученията по цяла професия са с по-голям брой часове и са по-продължителни. Те включват изучаване на всички необходими за професията предмети. След успешно завършване на обучение по цяла професия издаваме свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН. Всички обучения за цяла професия, които предлагаме, могат да бъдат проведени и като обучения по част от професия чрез съкращаване на хорариума им.

Обученията за правоспособност, които провеждаме са за:

- Придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност;

- Правоспособност за работа с флуорсъдържащи парникови газове. Документът за правоспособност е с валидност 5 години и се издава от Българската Браншова Камара по Машиностроене;

- Правоспособност за работа с флуорирани парникови газове на МПС. Документът за правоспособност е с валидност 5 години и се издава от Българската Браншова Камара по Машиностроене.

Ето и професиите, по които провеждаме обучения: