44 contactPoint

Проекти

 

На 03.07.2017 г. стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.008-1525 „По-добри и безопасни условия на труд в „РУВЕКС“ АД“, съгласно

"РУВЕКС" АД  чрез своя Център за професионално обучение е изпълнител на обществена поръчка за организиране и провеждане на специализирани обучения на служителите от екипите на администрацията

"РУВЕКС" АД чрез Центъра за професионално обучение, в партньорство с Одвар Стен Ронсен - норвежки експерт по изпълнение на проекти за въвеждане на мерки по енергийна ефективност, са сред

ЦПО към "РУВЕКС" АД приключи договори за провеждане на обучения по ключови компетентности, чуждоезикови и компютърни обучения със следните Възложители:

- Община Видин: 

ЦПО към "Рувекс" АД приключи успешно изпълнението на договори за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения на служителите от специализираната

През изминалите месеци ЦПО към "Рувекс" АД успешно приключи няколко договора за предоставяне на услуги по обучение на служители от общински и централни админстрации по проекти, финансирани от

Окончателно приключииха всички дейности по договорите за обучение, сключени между "Рувекс" АД и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). 

ЦПО към "Рувекс" АД завърши успешно предоставянето на услуги за обучение за изпълнението на Договор от 05.12.2014г. с изх. №93-00-179,сключен между Агенция по вписванията и „Рувекс

ЦПО към "Рувекс" АД участва в изпълнението на сключени договори за обучение между "Рувекс" АД и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Обученията

ЦПО към "Рувекс" АД успешно приключи договор за провеждане на чуждоезикови обучения за 12 служители на Националния център за информация и документация по проект „Подобряване на професионалната

ЦПО към "Рувекс" АД стартира обучение по "Търговско право на ЕС" за служители на Агенция по вписванията.

Обучението се провежда в рамките на проект „Провеждане на обучения по информационни

Център за професионално обучение към "Рувекс” АД е доставчик на услуги по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” по схемите „Аз мога” и "Аз

„Рувекс” АД приключи успешно проект „По-конкурентноспособни чрез повишена сигурност на управление на информацията”. Проектът е по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на