Специалност "Електрически инсталации" - част от професия "Електротехник"

Продължителност
92 учебни часа
46 учебни часа теория и 46 учебни часа практика
Цена
1180.00 лв.

може бъде заплатена на 2 равни вноски

Форма на обучение
Вечерна
Документ
Удостоверение за професионално обучение

Курсовете по "Електрически инсталации" са подходящи както за начинаещи, така и за хора, които вече работят в сферата. Направили сме графика на обучението така, че да е максимално удобен за работещите. В програмата сме включили провеждане на практически занятия на обект - производствена практика. Така, включвайки се в курса, ще можете да черпите знания и опит от реална работна среда. Ако се справяте добре с поставените задачи, може да получите и предложение за работа от нашите партньори.

Документът, който получавате след приключване на обучението е Удостоверение за професионално обучение и е по образец на Министерството на образованието и науката. Kъм Удостоверението издаваме Europass приложение, което да го легитимира в страните от Европейския съюз.

Днес пазарът на труда търси голям брой електротехници. Нашето обучение е една добра основа за развитие в тази професия. Ще се радваме да ни се доверите, за да бъдем партньори в успеха!

Теория

Здравословни и безопасни условия на труд

Електротехника и електроника

Електроенергетика

Електрически инсталации 

Електрически машини и апарати

Електрически мрежи

Експлоатация и ремонт

Изпит по теория

Практика

Електрически измервания

Електромонтаж

Електрически машини и апарати

По специалността

Производствена практика

Изпит по практика

Ще знаете:

logo основните правила за безопасна работа

Ще умеете:

logo да монтирате и демонтирате елементи, възли и цялостно електротехническо оборудване

logo  да измервате електрически и неелектрически величини

logo да извършвате оглед, диагностика и техническо обслужване на електротехническо оборудване

logo да откривате повредите и причините за тях 

logo да разчитате електрически схеми и чертежи

logo да монтирате и демонтирате, диагностицирате и обслужвате електротехническо оборудване

logo да ремонтирате и проверявате годността и безопасността на електрическите съоръжения

logo да изработвате електрически табла и електрически инсталации в жилищни и обществени сгради, както и да ги присъединявате към електрическото захранване

 

logo Диплома за средно образование;

logo Медицинско свидетелство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професията;

logo Снимка в паспортен формат – 1 бр.

Център за професионално обучение към "Рувекс" АД провежда обучения за потвърждаване и придобиване на квалификационна група по електробезопасност. Обученията се извършват съгласно ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. 

Специализираното обучение за безопасност и проверка на знанията е необходимо на електротехническия персонал, който извършва техническата експлоатация, оперативното обслужване на действащото електрообзавеждане, изпълнението на ремонти, реконструкции и модернизации.

Осъществявайки професионалната си дейност, Вие непрекъснато придобивате нови знания, умения и компетентности. За удостоверяването им Ви е необходим документ за валидиране. Този документ потвърждава придобитите чрез работа професионални компетентности, за които нямате предварителна обучителна подготовка и Ви дава възможност да упражнявате професията си в съответствие с изискванията. Ние провеждаме процедура по валидиране по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации".

Целта на процедурата е да се установи съответствието на придобитите чрез неформално обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности с образователните изисквания.

Етапите на процедурата по валидиране са следните:

Първо: Консултация
Консултация с член от екипа на ЦПО към „Рувекс“ АД за определяне на професията, по която желаете да валидирате своите професионални знания, умения и компетентности и за уточняване на документите, които са необходими за доказване на притежаваните от  Вас професионални компетентности (напр. трудова книжка,  служебни бележки, автобиография, документи за образователно равнище, атестации, референции, свидетелства, удостоверения и сертификати от преминати обучения и др.)

Второ: Подаване на заявление
За да стартирате процедурата по валидиране, трябва да подадете заявление по образец до директора на ЦПО към "Рувекс" АД придружено от документите, доказващи притежаваните от Вас професионални компетентности.

Вашите документи ще бъдат разгледани от Комисия по валидиране:

  1. При пълно съответствие на предоставените доказателства с предметите от държавната програма по специалността Вие ще бъдете насочени към финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална квалификация.
  2. При липса на придобити знания, умения и компетенции по някои дисциплини Вие ще бъдете насочени към допълнително обучение, което приключва с тестове, за установяване на наученото. След като се установи пълно съответствие на знанията и уменията с учебната програма, ще бъдат проведени финални изпити по теория и практика по специалността.
  3. При липса на доказателства за придобити знания, умения и компетентности е необходимо да се явите на тестове, които ще послужат за идентифициране на знанията по отделните компетенции и да изпълните практическа задача, за да докажете уменията си. При необходимост ще бъдете насочен към допълнително обучение. След успешно полагане на всички тестове ще се насрочват дати за финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална компетентност. 

При успешно премината процедура по валидиране Вие ще получите Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации".
 

Цената и продължителността на процедурата по валидиране зависи от следното:

  1. колко убедителни са представените от Вас доказателства;
  2. имат ли представените доказателства връзка със заявената за валидиране професионална квалификация;
  3. необходимо ли Ви е допълнително обучение по теория и практика;
  4. до колко Вие ще спазвате стъпките и сроковете, които ще бъдат определени във Вашия индивидуален план за валидиране.