Специалност "Електрически машини и апарати" - част от професия "Електромонтьор"

Продължителност
80 учебни часа
32 учебни часа теория и 48 учебни часа практика
Цена
780.00 лв.

може бъде заплатена на 2 равни вноски

Форма на обучение
Вечерна
Документ
Удостоверение за професионално обучение

Обучението по част от професия "Електромонтьор", специалност "Електрически машини и апарати" е с продължителност около 3 месеца. Графикът на курса е съобразен с натоварената програма на работещите. Обучението е подходящо както за хора с опит в сферата, така и за начинаещи. Програмата е разработена с практическа насоченост и може да Ви даде една много добра основа в професията.

Документът, който ще Ви издадем след успешно преминаване на курса е по образец на Министерството на образованието и науката. По Ваше желание можем да Ви издадем и Europass приложение към него, което го легитимира пред страните в ЕС.

В днешно време на пазара на труда има много възможности за професионална реализацията в сферата. Затова Ви каним да се включите в нашите курсове, за да бъдем партньори в успеха!

Теория

Здравословни и безопасни условия на труд

Електротехника и електроника

Електроенергетика

Електрически инсталации

Електрически машини

Електрически апарати

Диагностика

Изпит по теория

 

Избираеми предмети:

Бизнес комуникации

Електрозадвижване

Практика

Електрически измервания

Електромонтаж

По специалността

Лабораторна

Производствена практика

Изпит по практика

Избираеми предмети:

Бизнес комуникации

Електрозадвижване

logo спазване на основните правила за безопасна работа

logo разчитане на проекти, монтажни и електрически схеми и чертежи на електротехнически съоръжения и уредби. Ориентиране в стандарти

logo измерване на електрически величини

logo монтиране и демонтиране на детайли, елементи, възли и цялостно електрическо оборудване

logo извършване на профилактика и техническа експлоатация на електрообзавеждането, инсталациите и уредите

logo откриване на повреди в схемите и съоръженията и определяне на причините за тях

logo ремонтиране и проверяване на годността и безопасността на електрическите съоръжения

logo извършване на електромонтажни дейности за изграждане на магнитните и електрическите системи на електрически машини и апарати

logo изпитване на електрически машини и апарати 

logo извършване на техническо обслужване на електрически машини и апарати

logo консултиране на клиенти за техническото обслужване на електрически машини и апарати

logo Документ, удостоверяващ завършен X-ти клас;

logo Медицинско свидетелство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професията;

logo Снимки в паспортен формат – 1 бр.

Център за професионално обучение към "Рувекс" АД провежда обучения за потвърждаване и придобиване на квалификационна група по електробезопасност. Обученията се извършват съгласно ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. 

Специализираното обучение за безопасност и проверка на знанията е необходимо на електротехническия персонал, който извършва техническата експлоатация, оперативното обслужване на действащото електрообзавеждане, изпълнението на ремонти, реконструкции и модернизации.

Осъществявайки професионалната си дейност, Вие непрекъснато придобивате нови знания, умения и компетентности. За удостоверяването им Ви е необходим документ за валидиране. Този документ потвърждава придобитите чрез работа професионални компетентности, за които нямате предварителна обучителна подготовка и Ви дава възможност да упражнявате професията си в съответствие с изискванията. Ние провеждаме процедура по валидиране по част от професия "Електромонтьор", специалност "Електрически машини и апарати".

Целта на процедурата по валидиране е да се установи съответствието на придобитите чрез неформално обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности с образователните изисквания.

Етапите на процедурата по валидиране са следните:

Първо: Консултация
Консултация с член от екипа на ЦПО към „Рувекс“ АД за определяне на професията, по която желаете да валидирате своите професионални знания, умения и компетентности и за уточняване на документите, които са необходими за доказване на притежаваните от  Вас професионални компетентности (напр. трудова книжка,  служебни бележки, автобиография, документи за образователно равнище, атестации, референции, свидетелства, удостоверения и сертификати от преминати обучения и др.)

Второ: Подаване на заявление
За да стартирате процедурата по валидиране, трябва да подадете заявление по образец до директора на ЦПО към "Рувекс" АД придружено от документите, доказващи притежаваните от Вас професионални компетентности.

Вашите документи ще бъдат разгледани от Комисия по валидиране:

  1. При пълно съответствие на предоставените доказателства с предметите от държавната програма по специалността Вие ще бъдете насочени към финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална квалификация.
  2. При липса на придобити знания, умения и компетенции по някои дисциплини Вие ще бъдете насочени към допълнително обучение, което приключва с тестове, за установяване на наученото. След като се установи пълно съответствие на знанията и уменията с учебната програма, ще бъдат проведени финални изпити по теория и практика по специалността.
  3. При липса на доказателства за придобити знания, умения и компетентности е необходимо да се явите на тестове, които ще послужат за идентифициране на знанията по отделните компетенции и да изпълните практическа задача, за да докажете уменията си. При необходимост ще бъдете насочен към допълнително обучение. След успешно полагане на всички тестове ще бъдат насрочени дати за финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална компетентност. 

Документът, който ще Ви издадем при успешно премината процедура по валидиране е Удостоверени за валидиране на професионална квалификация по част от професия "Електромонтьор", специалност "Електрически машини и апарати".

Цената и продължителността на процедурата по валидиране зависят от това:

  1. колко убедителни са представените от Вас доказателства;
  2. имат ли връзка със заявената за валидиране професионална квалификация;
  3. необходимо ли Ви е допълнително обучение по теория и практика;
  4. до колко Вие ще спазвате стъпките и сроковете, които ще бъдат определени във Вашия индивидуален план за валидиране.