Фотоволтаични инсталации - част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации"

Продължителност
44 учебни часа
12 учебни часа теория и 32 учебни часа практика
Цена
680.00 лв.
Форма на обучение
Вечерна Дневна
Документ
Удостоверение за професионално обучение

Програмата за обучението по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" – Фотоволтаични инсталации е практически насочена и дава основните знания и умения, необходими в практиката. Графикът на занятията е съобразен с натоварената програма на работещите.

Теоретичната част на обучението се провежда онлайн и включва модулите: Фотоволтаични клетки и модули; Автономни PV системи и Фотоволтаични електроцентрали. Теоретичните часове се провеждат чрез платформа за е-обучение Moodle.
Обучението по практика се провежда в присъствена форма на нашия адрес.

Уменията и компетенциите, които ще придобиете след края на обучението са следните:

 • да анализирате възможностите за инсталиране на фотоволтаична инсталация в конкретно място или обект;
 • да прогнозирате техническите и икономическите параметри на фотоволтаична система с помощта на специализиран софтуер;
 • да инсталирате в екип фотоволтаична инсталация, съгласно приложена техническа документация;
 • да избирате необходимите инструменти и материали;
 • да избирате необходимите лични предпазни средства;
 • да извършвате диагностика на фотоволтаична система, като откривате евентуални технически проблеми;
 • да извършвате обслужване и мониторинг на действаща фотоволтаична система.

След приключване на курса и успешно преминаване на изпитите ще получите Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката и регистрация в списъка на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Kъм Удостоверението за професионално обучение се издава Europass приложение, което го легитимира в страните от Европейския съюз.

Теория

Фотоволтаици и фотоволтаични системи

Изпит по теория

Практика

Електрически инсталации

Производствена практика

Изпит по практика

 logo Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на работното място

logo Общува ефективно в работния екип

logo Обработва информация с ИКТ

logo Създава цифрово съдържание с ИКТ

logo Организира работния процес

logo Познава основите на електротехниката и автоматиката

logo Измерва електрически величини

logo Чертае/разчита електротехнически чертежи и схеми

logo Обяснява принципа на действие и устройството на съоръжения и инсталации за производство на електрическа енергия от ВЕИ (слънчева, вятърна, геотермална и енергия на водата, включително енергия на морски вълни, приливи, отливи)

logo Монтира/демонтира в съответствие с техническата документация съоръжения и инсталации за производство на енергия от ВЕИ (ветрогенератори, водни турбини, котли за биомаса, термопомпи, фотоволтаични системи, соларни отоплителни инсталации и хибридни системи

logo Обяснява начините за откриване и отстраняване на повредите в системи с ВЕИ

logo Участва в екип при провеждане на изпитания и 72-часова проба на съоръжения и инсталации

logo Прилага правилата за провеждане на профилактика в съответствие с технологичната документация

logo Поддържа технологичните режими на работа на системи с ВЕИ и на хибридни системи (ветрогенератори, водни турбини, фотоволтаични системи, соларни топлинни инсталации, котли за биомаса, биогаз и термопомпи)

logo Диплома за средно образование;

logo Медицинско свидетелство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професията;

logo Снимки в паспортен формат – 1 бр.

 Осъществявайки професионалната си дейност, Вие непрекъснато придобивате нови знания, умения и компетентности. За удостоверяването им Ви е необходим документ за валидиране. Този документ потвърждава придобитите чрез работа професионални компетентности, за които нямате предварителна обучителна подготовка и Ви дава възможност да упражнявате професията си в съответствие с изискванията. Ние провеждаме процедура по валидиране по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" - Фотоволтаични инсталации.

Целта на процедурата по валидиране е да се установи съответствието на придобитите чрез неформално обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности с образователните изисквания.

Етапите на процедурата по валидиране са следните:

Първо: Консултация
Консултация с член от екипа на ЦПО към „РУВЕКС“ АД за определяне на професията, по която желаете да валидирате своите професионални знания, умения и компетентности и за уточняване на документите, които са необходими за доказване на притежаваните от  Вас професионални компетентности (напр. трудова книжка,  служебни бележки, автобиография, документи за образователно равнище, атестации, референции, свидетелства, удостоверения и сертификати от преминати обучения и др.)

Второ: Подаване на заявление
За да стартирате процедурата по валидиране, трябва да подадете заявление по образец до директора на ЦПО към „РУВЕКС“ АД придружено от документите, доказващи притежаваните от Вас професионални компетентности.

Вашите документи ще бъдат разгледани от Комисия по валидиране:

 1. При пълно съответствие на предоставените доказателства с предметите от държавната програма по специалността Вие ще бъдете насочени към финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална квалификация.
 2. При липса на придобити знания, умения и компетенции по някои дисциплини Вие ще бъдете насочени към допълнително обучение, което приключва с тестове, за установяване на наученото. След като се установи пълно съответствие на знанията и уменията с учебната програма, ще бъдат проведени финални изпити по теория и практика по специалността.
 3. При липса на доказателства за придобити знания, умения и компетентности е необходимо да се явите на тестове, които ще послужат за идентифициране на знанията по отделните компетенции и да изпълните практическа задача, за да докажете уменията си. При необходимост ще бъдете насочен към допълнително обучение. След успешно полагане на всички тестове ще бъдат насрочени дати за финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална компетентност. 

Документът, който ще Ви издадем при успешно премината процедура по валидиране е Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" - Фотоволтаични инсталации.

Цената и продължителността на процедурата по валидиране зависят от това:

 1. колко убедителни са представените от Вас доказателства;
 2. имат ли връзка със заявената за валидиране професионална квалификация;
 3. необходимо ли Ви е допълнително обучение по теория и практика;
 4. до колко Вие ще спазвате стъпките и сроковете, които ще бъдат определени във Вашия индивидуален план за валидиране.