Фотоволтаични инсталации - част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации"

Продължителност
54 учебни часа
16 учебни часа теория и 38 учебни часа практика
Цена
980.00 лв.
Форма на обучение
Вечерна Дневна
Документ
Удостоверение за професионално обучение

Курсът по „Фотоволтаични инсталации" се провежда като професионално обучение по част от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Възобновяеми енергийни източници" и е с продължителност 54 учебни часа.

Теоретичната част на курса се осъществява онлайн в платформа за електронно обучение Moodle, a практическата част се провежда на адрес: гр. София, ул. Проф. Александър Танев" 11 – Бизнес сграда Рувекс. В обучението са включени и часове, в които се практикува на реален работен обект.

Обучението завършва с изпит по теория и практика. Издържалите изпита получават удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката и регистрация в Списъци на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ - монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Kъм Удостоверението за професионално обучение се издава Europass приложение, което го легитимира в страните от Европейския съюз.

Уменията и компетенциите, които ще придобиете след края на обучението са следните:

 • да анализирате възможностите за инсталиране на фотоволтаична инсталация в конкретно място или обект
 • да прогнозирате техническите и икономическите параметри на фотоволтаична система с помощта на специализиран софтуер
 • да инсталирате в екип фотоволтаична инсталация, съгласно приложена техническа документация
 • да избирате необходимите инструменти и материали
 • да избирате необходимите лични предпазни средства
 • да извършвате диагностика на фотоволтаична система, като откривате евентуални технически проблеми
 • да извършвате обслужване и мониторинг на действаща фотоволтаична система

Предстоящи курсове
Запиши се

Теория

Електротехника:

Основи на електротехниката и електрическите измервания

Системи на заземление във фотоволтаичните инсталации; Мълниезащита

Кабелни инсталационни системи за фотоволтаични инсталации

Фотоволтаици и фотоволтаични системи:

Фотоволтаични клетки и модули – видове, характеристики

Автономни фотоволтаични системи

Соларни on-grid електроцентрали

Софтуер за проектиране на фотоволтаични инсталации – PVSyst

Инвертори:

Начин на работа на инверторите; Класификация и видове; Начини на свързване – предимства и недостатъци

Ограничаване на експорта в еднофазни и трифазни мрежи; Настройки; Батерии

Изпит по теория

Практика

Електротехника:

Апарати за защита на постоянно токови електрически вериги

Типови решения  за асемблиране на табла за фотоволтаични инсталации

Електрически измервания:

Измерване на напрежение, ток и съпротивление

Фотоволтаици и фотоволтаични системи:

Снемане на характеристики на фотоволтаичен модул

Свързване на фотоволтаични модули

Свързване на автономна фотоволтаична система на лабораторен стенд

Практическа задача по проектиране на покривна фотоволтаична инсталация

Демонтаж и монтаж на реална покривна on-grid фотоволтаична инсталация

Инвертори:

Свързване на мрежов инвертор с ограничител (във варианти със смарт-метър и токов трансформатор); Свързване на хибриден инвертор с батерия и ограничител (смарт-метър и токов трансформатор) в различни варианти

Демонстрация на зарядна станция за автомобили и общи насоки за свързването й към хибриден инвертор

По специалността:

Електрическо свързване на елементи от фотоволтаични системи

Подготовка за пускане на фотоволтаична инсталация - провеждане на изпитания

Настройка на параметрите, съгласно технологичните изисквания за въвеждане в експлоатация на фотоволтаична инсталации

Технологични режими на работа на соларни инсталации

Производствена практика

Изпит по практика

 logo Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на работното място

logo Общува ефективно в работния екип

logo Обработва информация с ИКТ

logo Създава цифрово съдържание с ИКТ

logo Организира работния процес

logo Познава основите на електротехниката и автоматиката

logo Измерва електрически величини

logo Чертае/разчита електротехнически чертежи и схеми

logo Обяснява принципа на действие и устройството на съоръжения и инсталации за производство на електрическа енергия от ВЕИ 

logo Монтира/демонтира в съответствие с техническата документация съоръжения и инсталации за производство на енергия от ВЕИ 

logo Обяснява начините за откриване и отстраняване на повредите в системи с ВЕИ

logo Участва в екип при провеждане на изпитания и 72-часова проба на съоръжения и инсталации

logo Прилага правилата за провеждане на профилактика в съответствие с технологичната документация

logo Поддържа технологичните режими на работа на системи с ВЕИ и на хибридни системи 

logo Диплома за средно образование;

logo Медицинско свидетелство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професията;

logo Снимкa в паспортен формат – 1 бр.

 Осъществявайки професионалната си дейност, Вие непрекъснато придобивате нови знания, умения и компетентности. За удостоверяването им Ви е необходим документ за валидиране. Този документ потвърждава придобитите чрез работа професионални компетентности, за които нямате предварителна обучителна подготовка и Ви дава възможност да упражнявате професията си в съответствие с изискванията. Ние провеждаме процедура по валидиране по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" - Фотоволтаични инсталации.

Целта на процедурата по валидиране е да се установи съответствието на придобитите чрез неформално обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности с образователните изисквания.

Етапите на процедурата по валидиране са следните:

Първо: Консултация
Консултация с член от екипа на ЦПО към „РУВЕКС“ АД за определяне на професията, по която желаете да валидирате своите професионални знания, умения и компетентности и за уточняване на документите, които са необходими за доказване на притежаваните от  Вас професионални компетентности (напр. трудова книжка,  служебни бележки, автобиография, документи за образователно равнище, атестации, референции, свидетелства, удостоверения и сертификати от преминати обучения и др.)

Второ: Подаване на заявление
За да стартирате процедурата по валидиране, трябва да подадете заявление по образец до директора на ЦПО към „РУВЕКС“ АД придружено от документите, доказващи притежаваните от Вас професионални компетентности.

Вашите документи ще бъдат разгледани от Комисия по валидиране:

 1. При пълно съответствие на предоставените доказателства с предметите от държавната програма по специалността Вие ще бъдете насочени към финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална квалификация.
 2. При липса на придобити знания, умения и компетенции по някои дисциплини Вие ще бъдете насочени към допълнително обучение, което приключва с тестове, за установяване на наученото. След като се установи пълно съответствие на знанията и уменията с учебната програма, ще бъдат проведени финални изпити по теория и практика по специалността.
 3. При липса на доказателства за придобити знания, умения и компетентности е необходимо да се явите на тестове, които ще послужат за идентифициране на знанията по отделните компетенции и да изпълните практическа задача, за да докажете уменията си. При необходимост ще бъдете насочен към допълнително обучение. След успешно полагане на всички тестове ще бъдат насрочени дати за финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална компетентност. 

Документът, който ще Ви издадем при успешно премината процедура по валидиране е Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" - Фотоволтаични инсталации.

Цената и продължителността на процедурата по валидиране зависят от това:

 1. колко убедителни са представените от Вас доказателства;
 2. имат ли връзка със заявената за валидиране професионална квалификация;
 3. необходимо ли Ви е допълнително обучение по теория и практика;
 4. до колко Вие ще спазвате стъпките и сроковете, които ще бъдат определени във Вашия индивидуален план за валидиране.