44 contactPoint

Счетоводство на предприятието - част от професия "Оперативен счетоводител"

Продължителност
80 учебни часа
34 учебни часа теория и 46 учебни часа практика
Цена
680.00 лв.

може бъде заплатена на 2 равни вноски

Форма на обучение
Вечерна
Документ
Удостоверение за професионално обучение

Обучението по "Счетоводство на предприятието" е подходящо за всички, които желаят да започнат и за тези които вече развиват успешна кариера в областта на счетоводството. Разработен е балансирано – теоретичната част синхронизира с практическото обучение, като целта е да се провокират обучаемите самостоятелно да решават и да анализират казуси от областта на счетоводната отчетност на нефинансовите предприятия.

Курсът се провежда като професионално обучението по част от професия „Оперативен счетоводител", специалност „Оперативно счетоводство". Професионалното обучение Ви дава възможност, след успешно преминаване на изпитите, да получите Удостоверение за професионално обучение. Продължителността на курса е 80 учебни часа.

Преподаватели в обучението са доц. д-р Галина Чиприянова, която е ръководител катедра „Счетоводна отчетност“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и докторант Кирил Лучков. На разбираем език те обясняват всичко необходимо за правилната организация и счетоводното отчитане на капитала, активите, разчетите, разходите, приходите, финансовите резултати, респективно за годишното счетоводно приключване и годишния финансов отчет. Обръща се внимание на по-важните показатели за счетоводния анализ и се правят първите стъпки при работа със счетоводен софтуер. Темите в учебната програма съответстват на развитието на теорията, актуалната нормативна уредба в Република България и потребностите на практиката.  

След успешно приключване на обучението ще получите Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката. Към него се издава Europass приложение, което да го легитимира в страните от ЕС.

При съвременните условия на работа счетоводната компетентност е предпоставка за ефективно и резултатно изпълнение на професионалните задължения.

„Счетоводството е езикът на бизнеса“, нека го усвоим заедно!

Теория

Счетоводно отчитане на собствения капитал на предприятието

Счетоводно отчитане на привлечения капитал под формата на заеми

Счетоводно отчитане на дълготрайните (нетекущи) активи в предприятието

Счетоводно отчитане на материалните запаси

Счетоводно отчитане на разчетите

Счетоводно отчитане на финансовите ресурси на предприятието

Счетоводно отчитане на разходите в предприятието

Счетоводно отчитане на приходите в предприятието

Счетоводно отчитане на резултатите в предприятието

Годишно счетоводно приключване

Годишен финансов отчет

Счетоводен анализ на финансовите отчети

Програмни продукти в счетоводството

Практика

Счетоводство на предприятието

Счетоводно отчитане на собствения капитал на предприятието

Счетоводно отчитане на дълготрайните (нетекущи) активи в предприятието

Счетоводно отчитане на материалните запаси  

Счетоводно отчитане на разчетите

Счетоводно отчитане на финансовите ресурси на предприятието

Счетоводно отчитане на разходите в предприятието

Счетоводно отчитане на приходите в предприятието

Счетоводно отчитане на резултатите в предприятието

Годишно счетоводно приключване

Годишен финансов отчет

Счетоводен анализ на финансовите отчети

Програмни продукти в счетоводството

logo прилагане на знания по предприемачество в областта на професията

logo познаване и използване на принципите, методите, отчетните измерители

logo познаване на имуществото на предприятието като обект на счетоводно отчитане

logo документиране, сортиране и класиране на документите във връзка с извършените стопански операции и процеси в предприятията и институциите

logo използване на счетоводни сметки при обработка на счетоводната документация

logo съставяне на счетоводни записвания въз основа на стопанските операции и първичните счетоводни документи

logo подпомагане на счетоводното приключване – месечно, тримесечно, годишно, съгласно правилата на приложимата счетоводна политика

logo прилагане на изискванията на финансовия и данъчния контрол при изпълнение на служебните задължения

 

logo Диплома за средно образование;

logo Медицинско свидетелство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професията;

logo Снимка в паспортен формат – 1 бр.

Осъществявайки професионалната си дейност, Вие непрекъснато придобивате нови знания, умения и компетентности. За удостоверяването им Ви е необходим документ за валидиране. Този документ потвърждава придобитите чрез работа професионални компетентности, за които нямате предварителна обучителна подготовка и Ви дава възможност да упражнявате професията си в съответствие с изискванията. Ние провеждаме процедура по валидиране по част от професия "Оперативен счетоводител", специалност "Оперативно счетоводство" - Счетоводство на предприятието.

Целта на процедурата по валидиране е да се установи съответствието на придобитите чрез неформално обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности с образователните изисквания.

Етапите на процедурата по валидиране са следните:

Първо: Консултация
Консултация с член от екипа на ЦПО към „Рувекс“ АД за определяне на професията, по която желаете да валидирате своите професионални знания, умения и компетентности и за уточняване на документите, които са необходими за доказване на притежаваните от  Вас професионални компетентности (напр. трудова книжка,  служебни бележки, автобиография, документи за образователно равнище, атестации, референции, свидетелства, удостоверения и сертификати от преминати обучения и др.)

Второ: Подаване на заявление
За да стартирате процедурата по валидиране, трябва да подадете заявление по образец до директора на ЦПО към „Рувекс“ АД придружено от документите, доказващи притежаваните от Вас професионални компетентности.

Вашите документи ще бъдат разгледани от Комисия по валидиране:

  1. При пълно съответствие на предоставените доказателства с предметите от държавната програма по специалността Вие ще бъдете насочени към финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална квалификация.
  2. При липса на придобити знания, умения и компетенции по някои дисциплини Вие ще бъдете насочени към допълнително обучение, което приключва с тестове, за установяване на наученото. След като се установи пълно съответствие на знанията и уменията с учебната програма, ще бъдат проведени финални изпити по теория и практика по специалността.
  3. При липса на доказателства за придобити знания, умения и компетентности е необходимо да се явите на тестове, които ще послужат за идентифициране на знанията по отделните компетенции и да изпълните практическа задача, за да докажете уменията си. При необходимост ще бъдете насочен към допълнително обучение. След успешно полагане на всички тестове ще бъдат насрочени дати за финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална компетентност. 

Документът, който ще Ви издадем при успешно премината процедура по валидиране е Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия "Оперативен счетоводител", специалност "Оперативно счетоводство" - Счетоводство на предприятието.

Цената и продължителността на процедурата по валидиране зависят от това:

  1. колко убедителни са представените от Вас доказателства;
  2. имат ли връзка със заявената за валидиране професионална квалификация;
  3. необходимо ли Ви е допълнително обучение по теория и практика;
  4. до колко Вие ще спазвате стъпките и сроковете, които ще бъдат определени във Вашия индивидуален план за валидиране.