Счетоводство на предприятието - част от професия "Оперативен счетоводител"

Продължителност
80 учебни часа
34 учебни часа теория и 46 учебни часа практика
Цена
760.00 лв.

може бъде заплатена на 2 равни вноски

Форма на обучение
Вечерна Дневна
Документ
Удостоверение за професионално обучение

Курсът е подходящ за всички, които желаят да започнат и развиват успешна кариера в областта на счетоводството, включително без базова счетоводна подготовка. Разработен е балансирано – теоретичната част синхронизира с практическото обучение, като целта е да провокира обучаемите самостоятелно да решават и анализират казуси от областта на счетоводната отчетност на нефинансовите предприятия. Продължителността на обучението по част от професия "Оперативен счетоводител", специалност "Оперативно счетоводство" е около 3 месеца.

Предвидените теми в учебната програма съответстват на развитието на теорията, актуалната нормативна уредба в Република България и потребностите на практиката. На разбираем език преподавателите ще обяснят всичко необходимо за правилната организация и счетоводното отчитане на капитала, активите, разчетите, разходите, приходите, финансовите резултати, респ. за годишното счетоводно приключване и годишния финансов отчет, ще се обърне внимание на по-важните показатели за счетоводен анализ и първи стъпки при работа със счетоводен софтуер.

След преминаване на обучението получавате удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката. Към него може да бъде издадено и Europass приложение, което да го легитимира в страните от ЕС.

При съвременните условия на работа счетоводната компетентност е предпоставка за ефективно и резултатно изпълнение на професионалните задължения.
„Счетоводството е езикът на бизнеса“, нека го усвоим заедно!

 

Теория

Текуща счетоводна обработка на отчетната  документация

Счетоводство на предприятието

Изпит по теория

 

Практика

Текуща счетоводна обработка на отчетната  документация

Счетоводство на предприятието

Изпит по практика

logo прилагане на икономически знания и по предприемачество в областта на професията

logo познаване и използване на принципите, методите, отчетните измерители.

logo познаване на имуществото на предприятието като обект на счетоводно отчитане.

logo документиране, сортиране и класиране на документите във връзка с извършените стопански операции и процеси в предприятията и институциите.

logo използване на счетоводни сметки при обработка на счетоводната документация.

logo съставяне на счетоводни записвания въз основа на стопанските операции и първичните счетоводни документи.

logo подпомагане на счетоводното приключване – месечно, тримесечно, годишно, съгласно правилата на приложимата счетоводна политика.

logo прилагане на изискванията на финансовия и данъчния контрол при изпълнение на служебните задължения.

 

logo Диплома за средно образование;

logo Медицинско свидетлство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професията;

logo Снимки в паспортен формат – 1 бр.

Осъществявайки професионалната си дейност, Вие непрекъснато придобивате нови знания, умения и компетентности. За удостоверяването им Ви е необходим документ за валидиране. Този документ потвърждава придобитите чрез работа професионални компетентности, за които нямате предварителна обучителна подготовка и Ви дава възможност да упражнявате професията си в съответствие с изискванията. Ние провеждаме процедура по валидиране по част от професия "Оперативен счетоводител", специалност "Оперативно счетоводство" - Счетоводство на предприятието.

Целта на процедурата по валидиране е да се установи съответствието на придобитите чрез неформално обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности с образователните изисквания.

Етапите на процедурата по валидиране са следните:

Първо: Консултация
Консултация с член от екипа на ЦПО към „Рувекс“ АД за определяне на професията, по която желаете да валидирате своите професионални знания, умения и компетентности и за уточняване на документите, които са необходими за доказване на притежаваните от  Вас професионални компетентности (напр. трудова книжка,  служебни бележки, автобиография, документи за образователно равнище, атестации, референции, свидетелства, удостоверения и сертификати от преминати обучения и др.)

Второ: Подаване на заявление
За да стартирате процедурата по валидиране, трябва да подадете заявление по образец до директора на ЦПО към Рувекс АД придружено от документите, доказващи притежаваните от Вас професионални компетентности.

Вашите документи ще бъдат разгледани от Комисия по валидиране:

  1. При пълно съответствие на предоставените доказателства с предметите от държавната програма по специалността Вие ще бъдете насочени към финални изпити по теория и практика за приобиване на професионална квалификация.
  2. При липса на придобити знания, умения и компетенции по някои дисциплини Вие ще бъдете насочени към допълнително обучение, което приключва с тестове, за установяване на наученото. След като се установи пълно съответствие на знанията и уменията с учебната програма, ще бъдат проведени финални изпити по теория и практика по специалността.
  3. При липса на доказателства за придобити знания, умения и кометентности е необходимо да се явите на тестове, които ще послужат за идентифициране на знанията по отделните компетенции и да изпълните практическа задача, за да докажете уменията си. При необходимост ще бъдете насочен към допълнително обучение. След успешно полагане на всички тестове ще бъдат насрочени дати за финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална компетентност. 

Документът, който ще Ви издадем при успешно премината процедура по валидиране е Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия "Оперативен счетоводител", специалност "Оперативно счетоводство" - Счетоводство на предприятието.

Цената и продължителността на процедурата по валидиране зависят от това:

  1. колко убедителни са представените от Вас доказателства;
  2. имат ли връзка със заявената за валидиране професионална квалификация;
  3. необходимо ли Ви е допълнително обучение по теория и практика;
  4. до колко Вие ще спазвате стъпките и сроковете, които ще бъдат определени във Вашия индивидуален план за валидиране.